รวมวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

การเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงการนำเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างสร้างวิชาและคำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เป็นวิชาที่ผมได้ออกแบบให้มีความเป็นไปตามสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เน้นการส่งเสริมนักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน และส่งเสริมภาวะผู้นำของนักเรียนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หากมีข้อผิดพลาดประการใด สามารถติดต่อแจ้งข้อมูลได้ที่ ครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ 


คำอธิบายรายวิชา วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชานี้มุ่งเน้นการศึกษาและฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในหลายด้านอย่างละเอียด เริ่มจากการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการจัดเก็บข้อมูลในระบบ Cloud การรับส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล และการออกแบบสื่อต่างๆ ด้วยโปรแกรม Canva นักเรียนจะได้เรียนรู้การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม CapCut และการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ขั้นพื้นฐาน รวมถึงการใช้ Chat-GPT ในการตอบคำถาม สร้างภาพเสมือนจริงและงานนำเสนอจาก AI การปรับแก้ไขวิดีโอด้วย AI นอกจากนี้ ยังเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการศึกษาพรบ.คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกรณีตัวอย่างการแสดงภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต

การเรียนรู้รายวิชานี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจะช่วยเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 นักเรียนจะสามารถจัดการข้อมูล การออกแบบสื่อ และการตัดต่อวิดีโอได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงการใช้โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและการทำงาน นอกจากนี้ การใช้ AI เพื่อสร้างสรรค์งานและแก้ปัญหาจะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีจะช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยี พร้อมทั้งเสริมสร้างภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล ทำให้นักเรียนมีความพร้อมในการเผชิญกับความท้าทายและโอกาสในอนาคตอย่างมั่นใจ

ผลการเรียนรู้

  1. นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Cloud ในการจัดเก็บและการส่งข้อมูลที่มีความปลอดภัยผ่านทางอีเมล และได้เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เป็นที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน
  2. นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น AI และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อสร้างผลงานที่สร้างสรรค์และมีคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
  3. นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในการแก้ปัญหาทางชีวิตประจำวันและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  4. นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลและการโจมตีทางไซเบอร์

โครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วย ชื่อหน่วย ชื่อเรื่อง คาบเรียน คะแนน
1 เชื่อมโยงความรู้จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 2 10
จัดเก็บของมูลในระบบ Cloud 2
การรับส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล 2
2 ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์งาน การใช้งานออกแบบสื่อต่างๆ ด้วยโปรแกรม canva 6 5
การใช้งานโปรแกรม capcut ตัดต่อวิดีโอ 4 10
การใช้งานโปรแกรม Microsoft office ขั้นพื้นฐาน 4 5
                                                   สอบกลางภาค 20
3 AI และการทำงาน Chat-GPT ในการตอบคำถาม 2 10
สร้างภาพเสมือนจริงจาก AI 2
สร้างงานนำเสนอจาก AI 2
ปรับแก้ไขวิดีโอด้วย AI 2
4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย คุณธรรม จริยธรรม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 10
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 2
5 ภาวะผู้นําในยุคดิจิทัล กรณีตัวอย่างการแสดงภาวะผู้นําในยุคดิจิทัลในสถานการณ์ต่างๆ 2 10
สอบปลายภาค 20
รวม เวลา/คะแนน 40 100

ดาวน์โหลดไฟล์ฟรี Link .doc .pdf google drive


ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเรามีบทความดีๆมากมาย หากคุณชอบใจรบกวนแชร์เว็บไซต์ให้กับคนอื่นๆได้ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *