รวมวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

การเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงการนำเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างสร้างวิชาและคำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เป็นวิชาที่ผมได้ออกแบบให้มีความเป็นไปตามสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เน้นการส่งเสริมนักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน และส่งเสริมภาวะผู้นำของนักเรียนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หากมีข้อผิดพลาดประการใด สามารถติดต่อแจ้งข้อมูลได้ที่ ครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ 


คำอธิบายรายวิชา วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชานี้มุ่งเน้นการศึกษาและฝึกฝนทักษะด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมอย่างละเอียด โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการจัดเก็บข้อมูลในระบบ Cloud นักเรียนจะได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม รวมถึงการทดลองใช้เครื่องมือเขียนโปรแกรม และคำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python โดยมีการเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปทรงทางคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำรูปเล่มรายงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสามารถในการนำเสนอผลงานการเขียนโปรแกรม อีกทั้งยังมีกรณีตัวอย่างการแสดงภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้รายวิชานี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเชิงทักษะและการพัฒนาตนเอง นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมที่เป็นที่ต้องการในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลในระบบ Cloud และการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เช่นการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณทางคณิตศาสตร์หรือการสร้างเครื่องมือช่วยทำงาน นอกจากนี้
การเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยเสริมสร้างความรับผิดชอบและความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่สร้างสรรค์และประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนเองและสังคมได้อย่างมั่นใจ

ผลการเรียนรู้

1.นักเรียนได้เรียนรู้การปรับใช้และการจัดการข้อมูลในระบบ Cloud ที่เปลี่ยนแปลงตามความต้องการขององค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้ และเข้าใจถึงการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวัน

  1. นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
  2. นักเรียนได้ฝึกการเขียนรายงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python ซึ่งช่วยให้พัฒนาทักษะในการเขียนและอธิบายผลงานทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
  3. นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนภาวะผู้นำที่จำเป็นในยุคดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้การนำเทคโนโลยีและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในองค์กรหรือชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลการเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างยั่งยืนของนักเรียนในอนาคต

โครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วย ชื่อหน่วย ชื่อเรื่อง คาบเรียน คะแนน
1 เชื่อมโยงความรู้จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่2-3 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 4 10
จัดเก็บของมูลในระบบ Cloud 2
2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม เบื้องต้นการเขียนโปรแกรม 2 10
การทดลองใช้เครื่องมือเขียนโปรแกรม 2
คำสั่งเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 6 10
                                                   สอบกลางภาค 20
2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรมคำนวนพื้นที่รูปทรงทางคณิตศาสตร์ 6 10
เขียนโปรแกรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงาน 6
3 รายงานข้อมูลจากการเขียนโปรแกรม รูปเล่มรายงาน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 6 10
ภาวะผู้นําในยุคดิจิทัล กรณีตัวอย่างการแสดงภาวะผู้นําในยุคดิจิทัลในสถานการณ์ต่างๆ 2 10
สอบปลายภาค 20
รวม เวลา/คะแนน 40 100

ดาวน์โหลดไฟล์ฟรี Link .doc .pdf google drive


ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเรามีบทความดีๆมากมาย หากคุณชอบใจรบกวนแชร์เว็บไซต์ให้กับคนอื่นๆได้ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *