ประวัติด้านการเป็นวิทยากร

ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2560

นายวุฒิชัย  แม้นรัมย์ เป็นวิทยากรอบรมในโครงการ การบูรณาการ ICT กับการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio สำหรับนักเรียนโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาที่มีความสนใจ  

ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2562

นายวุฒิชัย  แม้นรัมย์ เป็นวิทยากรอบรมโครงการการใช้งานโปรแกรม Google For Education สำหรับบุคลากรภายในโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ครั้งที่ 3 ระหว่างช่วงเดือน พฤษภาคม 2563

นายวุฒิชัย  แม้นรัมย์ เป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน google suite ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครูโรงเรียนธัญบุรีที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 5 รุ่น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 4 วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

นายวุฒิชัย  แม้นรัมย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน google site ให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนธัญบุรี ในการสร้างแหล่งเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงานตนเอง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนธัญบุรี

ครั้งที่ 5 วันที่ 30 เดือน เมษายน 2564

นายวุฒิชัย  แม้นรัมย์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้งานโปรแกรม DEEP ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แก่ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา