ประวัติด้านการเป็นวิทยากร

ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2560

อบรมในโครงการ การบูรณาการ ICT กับการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio สำหรับนักเรียนโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาที่มีความสนใจ  

ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2562

อบรมโครงการการใช้งานโปรแกรม Google For Education สำหรับบุคลากรภายในโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ครั้งที่ 3 ระหว่างช่วงเดือน พฤษภาคม 2563

อบรมการใช้งาน google suite ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครูโรงเรียนธัญบุรีที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 5 รุ่น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์