วิชาพื้นฐานโปรแกรม scratch

เนื้อหาการฝึกเขียนโปรแกรมด้วยภาษาบล็อก โดยการใช้โปรแกรม scratch เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนรู้