วิจัย 5 บท

วิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

บทคัดย่อ

นายวุฒิชัย  แม้นรัมย์.2560.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา.วิจัยเอกเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา    อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์บรรพต วงศ์ทองเจริญ 104 หน้า

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32 ที่กำลังศึกษาภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/ E2  และสถิติ t-test

ผลการวิจัยพบว่า

 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา มีประสิทธิภาพ 94.50/91.46
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01
 3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้กล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ ที่ปรึกษาวิจัยหลัก ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาและเอาใจใส่แก้ไขข้อบกพร่องด้วยดี ทำให้การวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำแนะนำในการจัดทำเครื่องมือตลอดจนขอขอบคุณ อาจารย์ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ ครูพนธกร หาดี       ครูศาสตรา สายสุนันทรารมย์ ครูปัญญา ชำระกิจ ที่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษา ตลอดถึงแนวคิดที่แก้ไขปรับปรุง เทคนิคต่างๆ ที่นำมาใช้เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จนการวิจัยนี้ได้ดำเนินไปได้ด้วยดี และสำเร็จขึ้นได้เป็นที่สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบคุณไว้เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้ด้วย

ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นจากวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณแด่บิดา มารดาผู้ให้กำเนิดชีวิต บูรพาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นผู้ที่มีศีล สมาธิ ปัญญา และได้ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยด้วยดีตลอดมาไว้เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้ด้วย

นายวุฒิชัย  แม้นรัมย์

ดาวน์โหลด ไฟล์วิจัยฉบับเต็มได้ที่ GoogleDrive

6 thoughts on “วิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

 • ภัทรมน

  เดาว์โหลดไฟล์ได้จากที่ไหนคะ

  Reply
 • นงนุช นนพละ

  สนใจค่ะ

  Reply
 • จุฬาวรรณ หอยสังข์

  สนใจค่ะ

  Reply
 • Panalee

  โหลดตัวเต็มได้ที่ไหนคะ

  Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *