ความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายและโครงสร้างรายวิชาการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง นิเทศศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

คำอธิบายและโครงสร้างรายวิชาการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง นิเทศศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 รหัสวิชา  ว30268   วิชาการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  2  หน่วยกิต

การสื่อสตรีมมิ่งมีประโยชน์ในการสร้างความสนใจและมีส่วนร่วมจากผู้ชมในเวลาจริง ส่งผลให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลและการมีส่วนร่วมทั้งสองฝ่าย เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างความบันเทิง โดยรายวิชาการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง เป็นการศึกษา เริ่มต้นที่พื้นฐานการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง วิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบรายการในการใช้สื่อสตรีมมิ่งในสังคมและธุรกิจ รวมถึงการออกแบบและวางแผนการสร้างเนื้อหาผลิตสื่อสตรีมมิ่งที่มีความเหมาะสม สิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือรูปแบบการนำเสนอและการสื่อสารการสร้างประสบการณ์ การสตรีมมิ่งที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ชม มุ่งสู่การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือผลิตสื่อสตรีมมิ่ง ประกอบด้วยการใช้แพลตฟอร์มการสตรีมมิ่งออนไลน์ และซอฟต์แวร์และเครื่องมือการสร้างสื่อสตรีมมิ่งสร้างสรรค์สื่อได้อย่างมีคุณภาพ บริหารการจัดการและการตลาดสื่อสตรีมมิ่ง เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้จากสื่อสตรีมมิ่ง การตลาดและการโปรโมทสื่อสตรีมมิ่ง ส่วนสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์และการปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากผู้ชมสื่อสตรีมมิ่ง ประมวลความรู้ การผลิตสื่อสตรีมมิ่ง ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม สื่อสตรีมมิ่งไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างความบันเทิง แต่ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสัมพันธ์กับผู้รับชม และการสร้างรายได้ในยุคดิจิทัลและการสื่อสารในปัจจุบัน

ผลการเรียนรู้

  1. มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
  2. ออกแบบและวางแผนการสร้างเนื้อหาผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
  3. อธิบายวิธีการนำเสนอและการสื่อสารการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
  4. การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือผลิตสื่อสตรีมมิ่งอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. การจัดการและการตลาดสื่อสตรีมมิ่งที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
  6. การวิเคราะห์และการปรับปรุงสื่อสตรีมมิ่งโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน

รวมทั้งหมด   6 ผลการเรียนรู้

โครงสร้างรายวิชาการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง  

ชื่อหน่วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ­สาระการเรียนรู้ คะแนน เวลา (ชั่วโมง)
หน่วยที่ 1 เรื่องพื้นฐานการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสตรีมมิ่งและความสำคัญของการสร้างสื่อสตรีมมิ่ง 5 2
2 แนวโน้มและรูปแบบรายการในการใช้สื่อสตรีมมิ่งในสังคมและธุรกิจ 2
หน่วยที่ 2 เรื่องการวางแผนและการสร้างเนื้อหาผลิตสื่อสตรีมมิ่ง 3 การวางแผนสร้างสื่อสตรีมมิ่ง การเลือกเนื้อหา วิเคราะห์ชนิดของสื่อและเป้าหมายในการผลิตสื่อ และกระบวนการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับการสตรีมมิ่ง 5 2
หน่วยที่ 3 เรื่องการนำเสนอและการสื่อสาร 4 การใช้สื่อสตรีมมิ่ง นำเสนอแบบสดหรือแบบอัดไว้กับผู้ชม 5 2
5 การสร้างประสบการณ์การสตรีมมิ่งที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ชม 2
ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 20  
หน่วยที่ 4 เรื่องการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือผลิตสื่อสตรีมมิ่ง 6 แพลตฟอร์มการสตรีมมิ่งออนไลน์ 25 2
7 การใช้แพลตฟอร์มการสตรีมมิ่งออนไลน์ 6
8 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือการสร้างสื่อสตรีมมิ่ง 2
9 การใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือการสร้างสื่อสตรีมมิ่ง 8
หน่วยที่ 5 เรื่องการจัดการและการตลาดสื่อสตรีมมิ่ง 10 การสร้างรายได้จากสื่อสตรีมมิ่ง 5 2
11 การตลาดและการโปรโมทสื่อสตรีมมิ่ง 2
หน่วยที่ 6 เรื่องการวิเคราะห์และการปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน 12 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากผู้ชมสื่อสตรีมมิ่ง 5 2
13 ประมวลความรู้ การผลิตสื่อสตรีมมิ่ง ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 2
ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 30  
รวม 100 40

     


ดาวน์โหลดไฟล์คำอธิบายและโครงสร้างรายวิชาการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง

คำอธิบายและโครงสร้างรายวิชาการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง .doc

ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ผมครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ ได้มีโอกาศได้ออกแบบโครงสร้างรายวิชา การผลิตรายการสตรีมมิ่ง สำหรับหนักสูตรแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาตร์ โรงเรียนธัญบุรี โดยการศึกษาหลักสูตรจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยที่ความโดดเด่นด้านนิเทศศาสตร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *