วิจัย 5 บทเอกสารส่งวิชาการ

วิจัยในชั้นเรียน 2020 การพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บไซต์ เรื่องข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธัญบุรี

วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บไซต์ เรื่องข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธัญบุรี

วิจัยในชั้นเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บไซต์ เรื่องข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธัญบุรี

ประกาศคุณูปการ

  รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บไซต์ เรื่องข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธัญบุรี เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ เรื่องข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการสอนบนเว็บไซต์ เรื่องข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล ที่เกิดจากผู้รายงานได้แสวงหาความรู้และวิธีการที่คาดว่าจะแก้ปัญหานักเรียน หรือส่งเสริมพัฒนาการการเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพได้และยังเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุดสมัยที่มีการใช้เทคโนโลยีกันอย่างแพร่หลาย สะดวก ทั่วถึง และยังสอดคลอดกับมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ข้อ 7.7 ของมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอนของครู ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับกลยุทธและเป้าประสงค์ของโรงเรียนธัญบุรี ข้อที่ 13 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา

          ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นายชาลี  วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี และนางสาวเกศินี  พันธุมจินดา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ครูได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียน นายอนุรักษ์  เตชะเถลิงผล และคณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนาที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ เทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี ในการวิจัยและเก็บข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จนกระทั่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *