วิจัย 5 บท

วิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

บทคัดย่อ

วุฒิชัย  แม้นรัมย์และคณะ. 2559. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม.
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ที่ปรึกษาวิจัย:
อาจารย์ ดร.บรรพต  วงศ์ทองเจริญ. 115 หน้า

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
นาโพธิ์พิทยาคม  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  จำนวน 37 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า E1/E2   และค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทั้ง 3 เรื่อง พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.11/83.90 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.51

 

กิตติกรรมประกาศ

วิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายท่านที่จะได้กล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. บรรพต วงศ์ทองเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ที่ได้กรุณาแนะนำให้คำปรึกษาและเอาใจใส่แก้ไขข้อบกพร่องด้วยดี ทำให้วิจัยฉบับนี้
มีความสมบูรณ์ถูกต้อง ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน คือ อาจารย์โยธิน จ่าแท่นทะรังค์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา อาจารย์อนล สวนประดิษฐ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา อาจารย์เลอสัญ ฤทธิขันธ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตลอดจนให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม และคณะครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้อำนวยความสะดวก เป็นกำลังใจ ให้การช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในการทำวิจัยในครั้งนี้จนสำร็จและขอขอบใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการทำวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสถาบันอันทรงเกียรติประสิทธิ์ประสานวิชา และการทำวิจัยสำเร็จไปด้วยความรักและกำลังใจจากครอบครัวของผู้วิจัย คุณค่าและประโยชน์ของวิจัยฉบับนี้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ บิดา มารดา คุณครู และบูรพาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา ที่จะทรงผลต่อการศึกษาของนักเรียน สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

ประโยชน์คุณค่าและความดีของวิจัยฉบับนี้ ขอมอบให้แก่บิดา มารดา และครูบาอาจารย์
ทุกท่าน

คณะผู้จัดทำ

 

ดาวน์โหลด ไฟล์วิจัยได้ที่ GoogleDrive

3 thoughts on “วิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

 • กร

  มีประโยชน์มาก

  Reply
 • ลัดดาวรรณ

  ขอบคุณมากค่ะ

  Reply
 • คะน้า

  นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงคะ

  Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *