รวมวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

การเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงการนำเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างสร้างวิชาและคำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เป็นวิชาที่ผมได้ออกแบบให้มีความเป็นไปตามสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เน้นการส่งเสริมนักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน และส่งเสริมภาวะผู้นำของนักเรียนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หากมีข้อผิดพลาดประการใด สามารถติดต่อแจ้งข้อมูลได้ที่ ครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ 


คำอธิบายรายวิชา วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชานี้มุ่งเน้นการศึกษาและฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันและการทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การใช้งาน G-Mail การจัดเก็บข้อมูลในระบบ Cloud และการใช้สมาร์ทโฟนอย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการไฟล์ PDF การปรับขนาดไฟล์ การจัดการข้อมูลประเภทวิดีโอและเสียง และการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการทำงาน ตลอดจนการค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลบนเครือข่าย การเขียนข้อมูลเพื่อสอบถามหรือสมัครงาน และการเขียนข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อการศึกษาและการอ้างอิง

รายวิชายังเน้นการใช้เทคโนโลยี AI และระบบสร้างภาพเสมือนจริงเพื่อสร้างงานนำเสนอและการใช้ Chat-GPT ในการสร้างสรรค์งานต่างๆ โดยศึกษาประโยชน์และโทษของ AI และกรณีตัวอย่างการแสดงภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลในสถานการณ์ต่างๆ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับตัวและพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล

การเรียนรู้รายวิชานี้จะช่วยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ทั้งในด้านการจัดการข้อมูล การค้นคว้าและอ้างอิงข้อมูล และการสร้างสรรค์งานด้วยเทคโนโลยี AI นอกจากนี้ยังเสริมสร้างภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้และการทำงานในอนาคต

ผลการเรียนรู้

1.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและการจัดการข้อมูลให้ปลอดภัยในระบบ Cloud อย่างมีประสิทธิภาพ

2.นักเรียนได้ฝึกใช้งาน email ในการสื่อสารและการทำงานออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

3.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงและการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4.นักเรียนได้ศึกษาใช้เครื่องมือและแอพลิเคชันที่ช่วยในการทำงานและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนในการทำงานและการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน

6.นักเรียนได้ฝึกฝนภาวะผู้นำที่จำเป็นในยุคดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีและความรู้ไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในชุมชนและองค์กรต่าง ๆ


โครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วย ชื่อหน่วย ชื่อเรื่อง คาบเรียน คะแนน
1 เชื่อมโยงความรู้จากชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5-6
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าปลอดภัย 2 5
จัดเก็บของมูลในระบบ Cloud 2
2 email แสนสนุก การใช้งาน G-Mail 2 5
การเขียนข้อมูลเพื่อใช้สอบถามข้อมูลหรือการสมัครงาน 2
3 แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่บนเครือข่าย แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษา 2 10
แหล่งข้อมูลเพื่อการอ้างอิง 2
การเขียนข้อมูลอ้างอิง 2
4 เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงาน การค้นหา การดาวน์โหลดข้อมูลบนเครือข่าย 2 10
การจัดการไฟล์ PDF 2
ขนาดไฟล์และการปรับเปลี่ยนขนาดไฟล์ข้อมูล 2
สอบกลางภาค 20
4 เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงาน การกระทำกับข้อมูลประเภท วิดีโอ 2 5
การกระทำกับข้อมูลประเภท เสียง 2
5 สมาร์ทโฟนเพื่อการทำงาน แอปพลิเคชั่นเพื่อการทำงาน 2 10
การใช้สมาร์ทโฟนอย่างชาญฉลาด 2
6 เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์งาน เทคโนโลยี Chat-GPT ในการสร้างสรรค์งาน 2  

5

เทคโนโลยีระบบสร้างภาพเสมือนจริง 2
การสร้างงานนำเสนอจาก AI

ประโยชน์และโทษของ AI

1

1

7 ภาวะผู้นําในยุคดิจิทัล กรณีตัวอย่างการแสดงภาวะผู้นําในยุคดิจิทัลในสถานการณ์ต่างๆ 2 10
สอบปลายภาค 20
รวม เวลา/คะแนน 40 100

ดาวน์โหลดไฟล์ฟรี Link .doc .pdf google drive


ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเรามีบทความดีๆมากมาย หากคุณชอบใจรบกวนแชร์เว็บไซต์ให้กับคนอื่นๆได้ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *