ชิ้นงานภาษาไพทอน gui

ชิ้นงาน รายงาน โปรแกรมหาพื้นที่รูปเรขาคณิต ภาษาไพทอน (python gui)

ชิ้นงาน รายงาน โปรแกรมหาพื้นที่รูปเรขาคณิต ภาษาไพทอน (python gui)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30297 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 โปรแกรมหาพื้นที่รูปเรขาคณิต

ผู้จัดทำ

 1. นายนฤบดี มุกดากุล รหัสนักเรียน 37114
 2. นางสาวกัญญนัฐ โสภาคะยัง รหัสนักเรียน 37175
 3. นางสาวทักษพร ดาวทอง รหัสนักเรียน 37227

ครูผู้สอนนายวุฒิชัย  แม้นรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนใน รายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30291 ซึ่งเรียนด้วยภาษา Python ด้วยรูปแบบการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และมีการปฏิบัติงาน เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ผลที่เกิดจากการเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนสามารถ เขียนโปรแกรมออกมาได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีความเข้าใจในชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้เขียนขึ้นมา
ขอขอบคุณผู้ที่สนใจศึกษาเนื้อหาจากเอกสารรายงานเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา ขอขอบคุณ ครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธัญบุรี หากรายงานมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ชุดโค้ดคำสั่งโปรแกรมหาพื้นที่รูปเรขาคณิต ภาษาไพทอน (python gui)

from tkinter import*
import tkinter.messagebox
GG = Tk()
GG.title("โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่ By KAoคุงและผองเพื่อน");
GG.geometry('700x1800');
GG.option_add("*Font","K2D 15")
text2=Label(text="โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่รูปเรขาคณิต",fg="black",bg="#89CFEF").grid(row=1,column=1,padx=5,pady=20)
GG.configure(background="#89CFEF")
GG.option_add("*Font","K2D 12")
myMenu =Menu()
GG.config(menu=myMenu)
menuitem = Menu()
def pp():
  newwindow = Tk()
  newwindow.title("หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า")
  newwindow.option_add("*Font","K2D 16")
  newwindow.geometry('700x1200');
  newwindow.configure(background="#6DBA3C")
  #คำสั่งใส่ข้อความ
  Label(newwindow,text='พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า',bg="#6DBA3C").grid(row=1,column=1,padx=6,pady=20)
  #ข้อความและกล่องรับข้อมูล
  number1 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่ความกว้าง',bg="#6DBA3C").grid(row=2,column=0,padx=5,pady=20)
  box1=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number1)
  box1.grid(row=2,column=1,padx=5,pady=20)
  number2 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่ความยาว',bg="#6DBA3C").grid(row=3,column=0,padx=5,pady=20)
  box2=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number2)
  box2.grid(row=3,column=1,padx=5,pady=20)
  Label(newwindow,text='แสดงผลลัพธ์',bg="#6DBA3C").grid(row=4,column=0,padx=5,pady=20)
  #การสร้างฟังชั่นการทำงาน
  def God ():
    x = float(box1.get())
    y = float(box2.get())
    z = x*y
    Label(newwindow,text=z,bg="#6DBA3C").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  def deletedata():
    box1.delete(0,END)
    box2.delete(0,END)
    Label(newwindow,text="ค่าว่าง",bg="#6DBA3C").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  #สร้างปุ่มคำนวน
  btn=Button(newwindow,text="คำนวณ",bg="red",command=God).grid(row=5,column=0,padx=5,pady = 20 )
  #สร้างปุ่มลบข้อมูล
  btn=Button(newwindow,text="ลบข้อมูล",bg="red",command=deletedata).grid(row=6,column=0,padx=5,pady=20)
  newwindow.mainloop
def aa():
  newwindow = Tk()
  newwindow.title("หาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม")
  newwindow.option_add("*Font","K2D 16")
  newwindow.geometry('700x1200');
  newwindow.configure(background="#6DBA3C")
  #คำสั่งใส่ข้อความ
  Label(newwindow,text='พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม',bg="#6DBA3C").grid(row=1,column=1,padx=6,pady=20)
  #ข้อความและกล่องรับข้อมูล
  number1 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่ความยาวฐาน',bg="#6DBA3C").grid(row=2,column=0,padx=5,pady=20)
  box1=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number1)
  box1.grid(row=2,column=1,padx=5,pady=20)
  number2 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่ความสูง',bg="#6DBA3C").grid(row=3,column=0,padx=5,pady=20)
  box2=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number2)
  box2.grid(row=3,column=1,padx=5,pady=20)
  Label(newwindow,text='แสดงผลลัพธ์',bg="#6DBA3C").grid(row=4,column=0,padx=5,pady=20)
  #การสร้างฟังชั่นการทำงาน
  def God ():
    x = float(box1.get())
    y = float(box2.get())
    z = 1/2*x*y
    Label(newwindow,text=z,bg="#6DBA3C").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  def deletedata():
    box1.delete(0,END)
    box2.delete(0,END)
    Label(newwindow,text="ค่าว่าง",bg="#6DBA3C").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  #สร้างปุ่มคำนวน
  btn=Button(newwindow,text="คำนวณ",bg="red",command=God).grid(row=5,column=0,padx=5,pady = 20 )
  #สร้างปุ่มลบข้อมูล
  btn=Button(newwindow,text="ลบข้อมูล",bg="red",command=deletedata).grid(row=6,column=0,padx=5,pady=20)
  newwindow.mainloop
def bb():
  newwindow = Tk()
  newwindow.title("หาพื้นที่รูปวงกลม")
  newwindow.option_add("*Font","K2D 16")
  newwindow.geometry('700x1200');
  newwindow.configure(background="#6DBA3C")
  #คำสั่งใส่ข้อความ
  Label(newwindow,text='พื้นที่ของรูปวงกลม',bg="#6DBA3C").grid(row=1,column=1,padx=6,pady=20)
  #ข้อความและกล่องรับข้อมูล
  number1 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่ความยาวของรัศมี',bg="#6DBA3C").grid(row=2,column=0,padx=5,pady=20)
  box1=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number1)
  box1.grid(row=2,column=1,padx=5,pady=20)
  number2 = IntVar()
  Label(newwindow,text='แสดงผลลัพธ์',bg="#6DBA3C").grid(row=4,column=0,padx=5,pady=20)
  #การสร้างฟังชั่นการทำงาน
  def God ():
    r = float(box1.get())
    z = 3.14*r*r
    Label(newwindow,text=z,bg="#6DBA3C").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  def deletedata():
    box1.delete(0,END)
    Label(newwindow,text="ค่าว่าง",bg="#6DBA3C").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  #สร้างปุ่มคำนวน
  btn=Button(newwindow,text="คำนวณ",bg="red",command=God).grid(row=5,column=0,padx=5,pady = 20 )
  #สร้างปุ่มลบข้อมูล
  btn=Button(newwindow,text="ลบข้อมูล",bg="red",command=deletedata).grid(row=6,column=0,padx=5,pady=20)
  newwindow.mainloop
def cc():
  newwindow = Tk()
  newwindow.title("หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส")
  newwindow.option_add("*Font","K2D 16")
  newwindow.geometry('700x1200');
  newwindow.configure(background="#6DBA3C")
  #คำสั่งใส่ข้อความ
  Label(newwindow,text='พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส',bg="#6DBA3C").grid(row=1,column=1,padx=6,pady=20)
  #ข้อความและกล่องรับข้อมูล
  number1 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่ความยาวด้าน',bg="#6DBA3C").grid(row=2,column=0,padx=5,pady=20)
  box1=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number1)
  box1.grid(row=2,column=1,padx=5,pady=20)
  number2 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่ความยาวด้าน',bg="#6DBA3C").grid(row=3,column=0,padx=5,pady=20)
  box2=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number2)
  box2.grid(row=3,column=1,padx=5,pady=20)
  Label(newwindow,text='แสดงผลลัพธ์',bg="#6DBA3C").grid(row=4,column=0,padx=5,pady=20)
  #การสร้างฟังชั่นการทำงาน
  def God ():
    x = float(box1.get())
    y = float(box2.get())
    z = x*y
    Label(newwindow,text=z,bg="#6DBA3C").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  def deletedata():
    box1.delete(0,END)
    box2.delete(0,END)
    Label(newwindow,text="ค่าว่าง",bg="#6DBA3C").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  #สร้างปุ่มคำนวน
  btn=Button(newwindow,text="คำนวณ",bg="red",command=God).grid(row=5,column=0,padx=5,pady = 20 )
  #สร้างปุ่มลบข้อมูล
  btn=Button(newwindow,text="ลบข้อมูล",bg="red",command=deletedata).grid(row=6,column=0,padx=5,pady=20)
  newwindow.mainloop
def dd():
  newwindow = Tk()
  newwindow.title("หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน")
  newwindow.option_add("*Font","K2D 16")
  newwindow.geometry('700x1200');
  newwindow.configure(background="#6DBA3C")
  #คำสั่งใส่ข้อความ
  Label(newwindow,text='พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน',bg="#6DBA3C").grid(row=1,column=1,padx=6,pady=20)
  #ข้อความและกล่องรับข้อมูล
  number1 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่ความยาวฐาน',bg="#6DBA3C").grid(row=2,column=0,padx=5,pady=20)
  box1=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number1)
  box1.grid(row=2,column=1,padx=5,pady=20)
  number2 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่ความสูง',bg="#6DBA3C").grid(row=3,column=0,padx=5,pady=20)
  box2=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number2)
  box2.grid(row=3,column=1,padx=5,pady=20)
  Label(newwindow,text='แสดงผลลัพธ์',bg="#6DBA3C").grid(row=4,column=0,padx=5,pady=20)
  #การสร้างฟังชั่นการทำงาน
  def God ():
    x = float(box1.get())
    y = float(box2.get())
    z = x*y
    Label(newwindow,text=z,bg="#6DBA3C").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  def deletedata():
    box1.delete(0,END)
    box2.delete(0,END)
    Label(newwindow,text="ค่าว่าง",bg="#6DBA3C").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  #สร้างปุ่มคำนวน
  btn=Button(newwindow,text="คำนวณ",bg="red",command=God).grid(row=5,column=0,padx=5,pady = 20 )
  #สร้างปุ่มลบข้อมูล
  btn=Button(newwindow,text="ลบข้อมูล",bg="red",command=deletedata).grid(row=6,column=0,padx=5,pady=20)
  newwindow.mainloop
def hh():
  newwindow = Tk()
  newwindow.title("หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน")
  newwindow.option_add("*Font","K2D 16")
  newwindow.geometry('700x1200');
  newwindow.configure(background="#6DBA3C")
  #คำสั่งใส่ข้อความ
  Label(newwindow,text='พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน',bg="#6DBA3C").grid(row=1,column=1,padx=6,pady=20)
  #ข้อความและกล่องรับข้อมูล
  number1 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่ความยาวเส้นทแยงมุม',bg="#6DBA3C").grid(row=2,column=0,padx=5,pady=20)
  box1=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number1)
  box1.grid(row=2,column=1,padx=5,pady=20)
  number2 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่ความยาวเส้นทแยงมุม',bg="#6DBA3C").grid(row=3,column=0,padx=5,pady=20)
  box2=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number2)
  box2.grid(row=3,column=1,padx=5,pady=20)
  Label(newwindow,text='แสดงผลลัพธ์',bg="#6DBA3C").grid(row=4,column=0,padx=5,pady=20)
  #การสร้างฟังชั่นการทำงาน
  def God ():
    x = float(box1.get())
    y = float(box2.get())
    z = 1/2*x*y
    Label(newwindow,text=z,bg="#6DBA3C").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  def deletedata():
    box1.delete(0,END)
    box2.delete(0,END)
    Label(newwindow,text="ค่าว่าง",bg="#6DBA3C").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  #สร้างปุ่มคำนวน
  btn=Button(newwindow,text="คำนวณ",bg="red",command=God).grid(row=5,column=0,padx=5,pady = 20 )
  #สร้างปุ่มลบข้อมูล
  btn=Button(newwindow,text="ลบข้อมูล",bg="red",command=deletedata).grid(row=6,column=0,padx=5,pady=20)
  newwindow.mainloop  
def boxshow():
  tkinter.messagebox.showinfo("คณะผู้จัดทำ","นายนฤบดี มุกดากุล\nนางสาวทักษพร ดาวทอง\nนางสาวกัญญนัฐ โสภาคะยัง")
menuitem.add_command(label="หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า",command = pp)
menuitem.add_command(label="หาพื้นที่สามเหลี่ยม",command = aa)
menuitem.add_command(label="หาพื้นที่รูปวงกลม",command = bb)
menuitem.add_command(label="หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส",command = cc)
menuitem.add_command(label="หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน",command = dd)
menuitem.add_command(label="หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน",command = hh)
myMenu.add_cascade(label="หมวดหมู่", menu=menuitem )
myMenu.add_cascade(label="คณะผู้จัดทำ",command = boxshow)
photo = PhotoImage(file="1.png")
btn=Button(GG,image = photo,bg="#EF820D",command=pp).grid(row=5,column=0,padx=5,pady = 20 )
photo1 = PhotoImage(file="3.png")
btn=Button(GG,image = photo1,bg="red",command=aa).grid(row=5,column=1,padx=5,pady = 20 )
photo2 = PhotoImage(file="2.png")
btn=Button(GG,image = photo2,bg="red",command=bb).grid(row=5,column=2,padx=5,pady = 20 )
photo3 = PhotoImage(file="4.png")
btn=Button(GG,image = photo3,bg="red",command=cc).grid(row=6,column=0,padx=5,pady = 20 )
photo4 = PhotoImage(file="5.png")
btn=Button(GG,image = photo4,bg="red",command=dd).grid(row=6,column=1,padx=5,pady = 20 )
photo5 = PhotoImage(file="6.png")
btn=Button(GG,image = photo5,bg="red",command=hh).grid(row=6,column=2,padx=5,pady = 20 )
GG.mainloop()

ดาวน์โหลดไฟล์  >>>โค้ดชิ้นงาน รูปเล่มรายงาน โปรแกรมหาพื้นที่รูปเรขาคณิต ภาษาไพทอน (python gui)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *