ชิ้นงานภาษาไพทอน gui

ชิ้นงาน รายงาน โปรแกรมเครื่องคิดเลข ภาษาไพทอน (python gui)

ชิ้นงาน รายงาน โปรแกรมเครื่องคิดเลข ภาษาไพทอน (python gui)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30297 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 โปรแกรมเครื่องคิดเลข

ผู้จัดทำ

 1. นายวิริยกรณ์ บัวประทุม รหัสนักเรียน 36849
 2. นายณัฐพรรษ แพ่งนุเคราะห์ รหัสนักเรียน 37108
 3. นางสาวจิราภา กาชัย รหัสนักเรียน 37177

ครูผู้สอนนายวุฒิชัย  แม้นรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนใน รายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30291 ซึ่งเรียนด้วยภาษา Python ด้วยรูปแบบการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และมีการปฏิบัติงาน เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ผลที่เกิดจากการเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนสามารถ เขียนโปรแกรมออกมาได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีความเข้าใจในชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้เขียนขึ้นมา
ขอขอบคุณผู้ที่สนใจศึกษาเนื้อหาจากเอกสารรายงานเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา ขอขอบคุณ ครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธัญบุรี หากรายงานมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


โค้ดชุดคำสั่ง โปรแกรมเครื่องคิดเลข ภาษาไพทอน (python gui)

from tkinter import *
root = Tk()
root.title("เครื่องคิดเลข")

content = ""
txt_input = StringVar(value="0")

#คำนวณ
def btn(number):
  global content
  content = content+str(number)
  txt_input.set(content)
  
def equal():
  global content
  calculate = float(eval(content))
  txt_input.set(calculate)
  content = ""
  
#เคลียร์
def clear():
  global content
  content = ""
  txt_input.set("")
  display.insert(0,"0")
  
#แสดงผล
display = Entry(font=('K2D25',30),fg="#f3e3d3",bg="#9b6b43",textvariable=txt_input,justify="center")
display.grid(columnspan=4)
#ชั้นที่1
Button7=Button(fg="#744c24",bg="#efcead",font=('K2D5',30),text="7",command=lambda:btn(7),padx=35,pady=15).grid(row=1,column=0)
Button8=Button(fg="#744c24",bg="#efcead",font=('K2D5',30),text="8",command=lambda:btn(8),padx=35,pady=15).grid(row=1,column=1)
Button9=Button(fg="#744c24",bg="#efcead",font=('K2D5',30),text="9",command=lambda:btn(9),padx=35,pady=15).grid(row=1,column=2)
ButtonClear=Button(fg="#f3e3d3",bg="#c98860",font=('K2D5',30),text="C",command=clear,padx=32,pady=15).grid(row=1,column=3)
#ชั้นที่2
Button4=Button(fg="#744c24",bg="#efcead",font=('K2D5',30),text="4",command=lambda:btn(4),padx=35,pady=15).grid(row=2,column=0)
Button5=Button(fg="#744c24",bg="#efcead",font=('K2D5',30),text="5",command=lambda:btn(5),padx=35,pady=15).grid(row=2,column=1)
Button6=Button(fg="#744c24",bg="#efcead",font=('K2D5',30),text="6",command=lambda:btn(6),padx=35,pady=15).grid(row=2,column=2)
Buttonplus=Button(fg="#f3e3d3",bg="#c98860",font=('K2D5',30),text="+",command=lambda:btn("+"),padx=35,pady=15).grid(row=2,column=3)
#ชั้นที่3
Button1=Button(fg="#744c24",bg="#efcead",font=('K2D5',30),text="1",command=lambda:btn(1),padx=35,pady=15).grid(row=3,column=0)
Button2=Button(fg="#744c24",bg="#efcead",font=('K2D5',30),text="2",command=lambda:btn(2),padx=35,pady=15).grid(row=3,column=1)
Button3=Button(fg="#744c24",bg="#efcead",font=('K2D5',30),text="3",command=lambda:btn(3),padx=35,pady=15).grid(row=3,column=2)
Buttonminus=Button(fg="#f3e3d3",bg="#c98860",font=('K2D5',30),text="-",command=lambda:btn("-"),padx=40,pady=15).grid(row=3,column=3)
#ชั้นที่4
Button0=Button(fg="#744c24",bg="#efcead",font=('K2D5',30),text="0",command=lambda:btn(0),padx=35,pady=15).grid(row=4,column=0)
Buttondot=Button(fg="#f3e3d3",bg="#c98860",font=('K2D5',30),text=".",command=lambda:btn("."),padx=40,pady=15).grid(row=4,column=1)
ButtonH=Button(fg="#f3e3d3",bg="#c98860",font=('K2D5',30),text="/",command=lambda:btn("/"),padx=41,pady=15).grid(row=4,column=2)
ButtonK=Button(fg="#f3e3d3",bg="#c98860",font=('K2D5',30),text="x",command=lambda:btn("*"),padx=37,pady=15).grid(row=4,column=3)
#ชั้นที่5
ButtonT=Button(fg="#f3e3d3",bg="#744c24",font=('K2D5',30),text="=",command=equal,padx=95,pady=15).grid(row=5,column=0,columnspan=2)
Buttonopen=Button(fg="#f3e3d3",bg="#c98860",font=('K2D5',30),text="(",command=lambda:btn("("),padx=40,pady=15).grid(row=5,column=2)
Buttonclose=Button(fg="#f3e3d3",bg="#c98860",font=('K2D5',30),text=")",command=lambda:btn(")"),padx=40,pady=15).grid(row=5,column=3)
root.mainloop()

ดาวน์โหลดไฟล์  >>> โค้ดชุดคำสั่ง เล่มรายงาน โปรแกรมเครื่องคิดเลข ภาษาไพทอน (python gui)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *