ชิ้นงานภาษาไพทอน gui

ชิ้นงาน รายงาน โปรแกรมจองวัคซีนโควิค-19 ภาษาไพทอน (python gui)

ชิ้นงาน รายงาน โปรแกรมจองวัคซีนโควิค-19 ภาษาไพทอน (python gui)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30297 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 โปรแกรมจองวัคซีนโควิค-19

ผู้จัดทำ

 1. นางสาวรัชยาวีร์ ปานทองรหัสนักเรียน 36959
 2. นางสาวอรปรียา บุญจันทร์รหัสนักเรียน 37150
 3. นางสาวหทัยชนก ละปะชัยร รหัสนักเรียน 39438

ครูผู้สอนนายวุฒิชัย  แม้นรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนใน รายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30291 ซึ่งเรียนด้วยภาษา Python ด้วยรูปแบบการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และมีการปฏิบัติงาน เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ผลที่เกิดจากการเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนสามารถ เขียนโปรแกรมออกมาได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีความเข้าใจในชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้เขียนขึ้นมา
ขอขอบคุณผู้ที่สนใจศึกษาเนื้อหาจากเอกสารรายงานเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา ขอขอบคุณ ครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธัญบุรี หากรายงานมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ชุดโค้ดคำสั่ง โปรแกรมจองวัคซีนโควิค-19 ภาษาไพทอน (python gui)

 

from tkinter import*
import tkinter.messagebox
root=Tk()
root.title("โปรแกรมจองวัคซีน")
root.option_add("*Font","K2D 25")
Label(root,text='โรงพยาบาลธัญบุรีเชิญชวนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19ฟรี!!',fg="#fff204",bg="#00239b").grid(row=1,column=2,padx=5,pady=5)
root.option_add("*Font","K2D 17")
Label(root,text='ในระหว่างวันที่21-27กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565',fg="#fff204",bg="#00239b").grid(row=2,column=2,padx=5,pady=5)
Label(root,text='**กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องและครบถ้วนมิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ**',fg="red",bg="#00239b").grid(row=3,column=2,padx=5,pady=7)
photo1 = PhotoImage(file="รพ.png")
Label(root,image=photo1).grid(row=0,column=2,padx=5,pady=5)
#สร้างเมนู
myMenu =Menu()
root.config(menu=myMenu)
#หน้าต่างใหม่
def newwindow ():
  newwindow = Tk()
  newwindow.title("image input")
  #ชื่อ
  text1 = StringVar()
  newwindow.option_add("*Font","K2D 17")
  Label(newwindow,text="กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล:",fg="#00239b",bg="#CAE3CC").grid(row=0,column=0,padx = 2,pady = 7)
  box00 = Entry(newwindow,width = 30,textvaria = text1,fg="#00239b",bg="white" )
  box00.grid(row =0,column=1,padx =2,pady =7)
  #ชนิดวัคซีน
  newwindow.option_add("*Font","K2D 15")
  Label(newwindow,text='**กรุณาเลือกชนิดวัคซีน**',fg="#fff204",bg="#CAE3CC").grid(row=1,column=1,padx=5,pady=7)
  number1 = IntVar()
  newwindow.option_add("*Font","K2D 17")
  Label(newwindow,text="กรอกตัวเลขหน้าวัคซีน:",fg="#00239b",bg="#CAE3CC").grid(row=2,column=0,padx=5,pady=5)
  boxtext1=Entry(newwindow,width=15,textvariable=number1,fg="#00239b",bg="white")
  boxtext1.grid(row=2,column=1,padx=5,pady=5)
  Label(newwindow,text='1.ไฟเซอร์  2.โมเดอร์นา  3.ซิโนแวค  4.แอสตร้าเซนเนก้า',fg="#00239b",bg="#CAE3CC").grid(row=3,column=1,padx=5,pady=7)
  #วันเดือนปี
  newwindow.option_add("*Font","K2D 15")
  Label(newwindow,text='**หมายเหตุจะมีการบริการวัคซีนในระหว่างวันที่21-27กุมภาพันธ์2565**',fg="#fff204",bg="#CAE3CC").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=5)
  text2 = StringVar()
  newwindow.option_add("*Font","K2D 17")
  Label(newwindow,text="กรอก(วัน/เดือน/ปี)ที่สะดวกรับ:",fg="#00239b",bg="#CAE3CC").grid(row=5,column=0,padx = 5,pady = 2)
  box01 = Entry(newwindow,width = 15,textvaria =text2 ,fg="#00239b",bg="white" )
  box01.grid(row =5,column=1,padx =5,pady =2)
  #การสร้างฟังก์ชั่นการทำงาน
  def click ():
    k = str(box00.get())
    g = float(boxtext1.get())
    x = str(box01.get())
    print(g,k,x)
    Label(newwindow,text = k,fg="#00239b",bg="#CAE3CC").grid(row = 7,column = 1,padx = 5,pady = 7)
    Label(newwindow,text = g,fg="#00239b",bg="#CAE3CC").grid(row = 8,column = 1,padx = 5,pady = 7)
    Label(newwindow,text = x,fg="#00239b",bg="#CAE3CC").grid(row = 9,column = 1,padx = 5,pady = 7)
  #สร้างปุ่มคำนวณ
  btn=Button(newwindow,text="ตกลง",fg="#00239b",bg="#fff204",command=click).grid(row=6,column=1,padx=5,pady=7)
  Label(newwindow,text='**กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องและครบถ้วนมิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ**',fg="red",bg="#CAE3CC").grid(row=10,column=1,padx=5,pady=7)
  Label(newwindow,text='**หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์นั้น**',fg="red",bg="#CAE3CC").grid(row=11,column=1,padx=5,pady=7)
  Label(newwindow,text='ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ',fg="green",bg="#CAE3CC").grid(row=12,column=1,padx=5,pady=7)
  #พื้นหลัง
  newwindow.geometry("1000x700")
  newwindow.configure(background="#CAE3CC")
  newwindow.mainloop()
#กล่องข้อความ  
def boxshow():
  tkinter.messagebox.showinfo("Pfizer(ไฟเซอร์)","เหมาะสำหรับผู้ที่อายุ 16 ปีขึ้นไป")
def erroshow():
  tkinter.messagebox.showerror("Moderna(โมเดอร์นา)","เหมาะสำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป")
def Showwarningshow():
  tkinter.messagebox.showwarning("sinovac(ซิโนแวค)","เหมาะสำหรับผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป")
def Showwarningshow():
  tkinter.messagebox.showwarning("AstraZeneca(แอสตร้าเซนเนก้า)","เหมาะสำหรับผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป")  
#สร้างเมนูย่อย(file)
menuitem = Menu()
root.option_add("*Font","K2D 16")
menuitem.add_command(label="หน้ากรอกข้อมูล",command =newwindow )
#สร้างเมนูย่อย(edit)
menuitem_edit = Menu()
menuitem_edit.add_command(label="Pfizer(ไฟเซอร์)",command=boxshow)
menuitem_edit.add_command(label="Moderna(โมเดอร์นา)",command=erroshow)
menuitem_edit.add_command(label="sinovac(ซิโนแวค)",command=Showwarningshow)
menuitem_edit.add_command(label="AstraZeneca(แอสตร้าเซนเนก้า)",command=Showwarningshow)
#สร้างเมนูหลัก
myMenu.add_cascade(label="เมนู",menu=menuitem)
myMenu.add_cascade(label="ข้อมูลวัคซีน",menu=menuitem_edit)
#พื้นหลัง
root.geometry("700x300")
root.configure(background="#00239b")
root.mainloop()

ดาวน์โหลดไฟล์  >>> ชุดโค้ดคำสั่ง เล่มรายงาน โปรแกรมจองวัคซีนโควิค-19 ภาษาไพทอน (python gui)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *