ชิ้นงานภาษาไพทอน gui

ชิ้นงาน รายงาน โปรแกรมจองเที่ยวบิน ภาษาไพทอน (python gui)

ชิ้นงาน รายงาน โปรแกรมจองเที่ยวบิน ภาษาไพทอน (python gui)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30297 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 โปรแกรมจองเที่ยวบิน

ผู้จัดทำ

 1. นายณัฐวุฒิ จตุรพรกุล   รหัสนักเรียน 39425
 2. นางสาวสิริกานต์  เชาวรัตน์   รหัสนักเรียน 39432
 3. นางสาวเกสรา     อยู่เย็น      รหัสนักเรียน 39433

ครูผู้สอนนายวุฒิชัย  แม้นรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนใน รายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30291 ซึ่งเรียนด้วยภาษา Python ด้วยรูปแบบการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และมีการปฏิบัติงาน เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ผลที่เกิดจากการเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนสามารถ เขียนโปรแกรมออกมาได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีความเข้าใจในชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้เขียนขึ้นมา
ขอขอบคุณผู้ที่สนใจศึกษาเนื้อหาจากเอกสารรายงานเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา ขอขอบคุณ ครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธัญบุรี หากรายงานมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ชุดโค้ดคำสั่ง โปรแกรมจองเที่ยวบิน ภาษาไพทอน (python gui)

 

from tkinter import*
import tkinter.messagebox
root = Tk()
root.title("Francisco street airline")
root.option_add("*Font","K2D 20")

#แทรกรูป
photo = PhotoImage(file = "01.png")
Label(root,image=photo).grid(row = 0,column = 1,padx = 5,pady = 5)
root.option_add("*Font","consola 18")

photo2 = PhotoImage(file = "02.png")
Label(root,image=photo2).grid(row = 13,column = 0,padx = 5,pady = 5)
root.option_add("*Font","consola 18")

photo3 = PhotoImage(file = "03.png")
Label(root,image=photo3).grid(row = 13,column = 1,padx = 5,pady = 5)
root.option_add("*Font","consola 18")

photo6 = PhotoImage(file = "06.png")
Label(root,image=photo6).grid(row = 13,column = 2,padx = 5,pady = 5)
root.option_add("*Font","consola 18")

#สร้างฟังก์ชัน
def showwarningtest():
  tkinter.messagebox.showwarning("แจ้งเตือน","เที่ยวบินล่าช้า เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้อง")

#การสร้างปุ่ม
Button(root,text = "ค้นหาเที่ยวบิน",command = showwarningtest,padx = 20).grid(row = 10,column = 0,sticky = E, padx = 10,pady = 10)
Entry(root,width = 20).grid(row = 10,column = 1,sticky = E, padx = 10,pady = 10)

#แทรกฟังก์ชันย่อย/ปุ่ม
def pro():
  newwindows1 = Tk()
  newwindows1.title("...โปรพิเศษจากโรงแรมดัง...")
  Label(newwindows1,text="กรุณากรอกข้อมูล",fg="green").grid(column = 1)
  Label(newwindows1,text = "วันที่ต้องการจอง").grid(row = 1)
  Label(newwindows1,text = "เบอร์ติดต่อ").grid(row = 2)
  Label(newwindows1,text = "โรงแรมที่ท่านต้องการจอง").grid(row = 3)
  et1 = Entry(newwindows1)
  et1.grid(row = 1,column = 1)
  et1.insert(0,"")

  et2 = Entry(newwindows1)
  et2.grid(row = 2,column = 1)
  et2.insert(0,"")
  
  et3 = Entry(newwindows1)
  et3.grid(row = 3,column = 1)
  et3.insert(0,"")
  
  def deleteText():
    et1.delete(0,END)
    et2.delete(0,END)
  def Boxshow():
    tkinter.messagebox.showinfo("Login","เข้าสู่ระบบสำเร็จ")
  button1 = Button(newwindows1,text = "ตกลง",command = Boxshow).grid(row = 4,column = 0)
  button2 = Button(newwindows1,text = "ล้างข้อมูล",command = deleteText).grid(row = 4,column = 1)
  newwindows1.geometry("300x300")
  newwindows1.mainloop()
  
Button(root,text = "จอง",command = pro,).grid(row = 17,column = 1,sticky = E,pady = 10)

#เรียกใช้สร้างเมนู
myMenu = Menu()
root.config(menu = myMenu)

#สร้างหน้าต่างใหม่ขึ้นมาด้วยฟังก์ชั่น
def promotion():
  newwindows = Tk()
  newwindows.title("โปรโมชั้น")
  newwindows.option_add("*Font","consola 18")
  newwindows.geometry("1000x500")
  newwindows.mainloop()

#การสร้างกล่องข้อความแจ้งเตือน
def boxshow():
  tkinter.messagebox.showinfo("Thai Bath","1 dollar = 32.75 Bath")
def boxshow1():
  tkinter.messagebox.showinfo("English Pound","1 Pound = 44.29 Bath")
def boxshow2():
  tkinter.messagebox.showinfo("Korean Won","1 Won = 0.027 Bath")
def boxshow3():
  tkinter.messagebox.showinfo("Chinese Yuan","1 Yuan = 5.15 Bath")  
def boxshow4():
  tkinter.messagebox.showinfo("Japan Yen","1 Yen = 0.28 Bath")
def boxshow5():
  tkinter.messagebox.showinfo("โปรโมชัน","โปรคู่รัก")
def boxshow6():
  tkinter.messagebox.showinfo("โปรโมชัน","โปรลด 65% และโปรลด 20%")
  
def errorshow():
  tkinter.messagebox.showerror("ข้อผิดพลาด","โปรโมชั่นนี้เต็มแล้ว")
def showwarningtest3():
  tkinter.messagebox.showwarning("แจ้งเตือน","ท่านได้ใช้โปรนี้ไปเเล้ว")
def showwarningtest4():
  tkinter.messagebox.showwarning("แจ้งเตือน","โปรนี้้หมดเขตแล้ว")
    
  
#สร้างเมนูย่อย(โปรโมชั่น) 
menuitem = Menu()
menuitem.add_command(label = "ลดสูงสุด 65%",command = errorshow)
menuitem.add_command(label = "รับเงินคืน 20%",command = showwarningtest3)
menuitem.add_command(label = "โปรคู่รัก",command = showwarningtest4)

#สร้างเมนูย่อย(วันที่)
menuitem_reservation = Menu()
menuitem_reservation.add_command(label = "14 กุมภาพันธ์ 2565",command = boxshow5)
menuitem_reservation.add_command(label = "9-31 เมษายน 2565",command = boxshow6)

#สร้างเมนูย่อย(ภาษา & สกุลเงิน)
def laguage():
  newwindows = Tk()
  newwindows.title("ภาษา & สกุลเงิน")
  newwindows.option_add("*Font","consola 18")
  newwindows.geometry("1000x500")
  newwindows.mainloop()

menuitem_laguage = Menu()
menuitem_laguage.add_command(label = "Thai Bath",command = boxshow)
menuitem_laguage.add_command(label = "English Pound",command = boxshow1)
menuitem_laguage.add_command(label = "Korean Won",command = boxshow2)
menuitem_laguage.add_command(label = "Chinese Yuan",command = boxshow3)
menuitem_laguage.add_command(label = "Japan Yen",command = boxshow4)

#สร้างฟังก์ชันย่อย
def login():
  newwindows = Tk()
  newwindows.title("Login")
  Label(newwindows,text="กรุณาลงชื่อเข้าสู่ระบบ",fg="green").grid(column = 1)
  Label(newwindows,text = "Email").grid(row = 1)
  Label(newwindows,text = "Password").grid(row = 2)

  et1 = Entry(newwindows)
  et1.grid(row = 1,column = 1)
  et1.insert(0,"")

  et2 = Entry(newwindows)
  et2.grid(row = 2,column = 1)
  et2.insert(0,"")
  def deleteText():
    et1.delete(0,END)
    et2.delete(0,END)
  def Boxshow():
    tkinter.messagebox.showinfo("Login","เข้าสู่ระบบสำเร็จ")
  button1 = Button(newwindows,text = "ตกลง",command = Boxshow).grid(row = 3,column = 1)
  button2 = Button(newwindows,text = "ล้างข้อมูล",command = deleteText).grid(row = 3,column = 2)
  newwindows.geometry("300x300")
  newwindows.mainloop()
  
#สร้างเมนูหลัก
myMenu.add_cascade(label = "หน้าหลัก")
myMenu.add_cascade(label = "โปรโมชั่น",menu = menuitem)
myMenu.add_cascade(label = "วันที่",menu = menuitem_reservation)
myMenu.add_cascade(label = "ภาษา & สกุลเงิน",menu = menuitem_laguage)
myMenu.add_cascade(label = "ล็อคอินเข้าสู่ระบบ",command = login)

Label(root,text="welcome Francisco street airline",fg="green").grid(row = 1,column = 1,padx = 6,pady = 5)
Label(root,text="...โปรพิเศษจากโรงแรมดัง...",fg="#FF4500").grid(row = 12,column = 0,padx = 6,pady = 5)
Label(root,text="BAIYOKE SKY HOTEL",fg="#0000CD").grid(row = 14,column = 0,padx = 6,pady = 5)
Label(root,text="จาก THB 3,001.35",fg="#191970").grid(row = 15,column = 0,padx = 6,pady = 5)
Label(root,text="เหลือ THB 1,381.52",fg="#191970").grid(row = 16,column = 0,padx = 6,pady = 5)
Label(root,text="โรงแรมอัมรา กรุงเทพ",fg="#0000CD").grid(row = 14,column = 1,padx = 6,pady = 5)
Label(root,text="จาก THB 2,542.50",fg="#191970").grid(row = 15,column = 1,padx = 6,pady = 5)
Label(root,text="เหลือ THB 2,161.13",fg="#191970").grid(row = 16,column = 1,padx = 6,pady = 5)
Label(root,text="โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ",fg="#0000CD").grid(row = 14,column = 2,padx = 6,pady = 5)
Label(root,text="จาก THB 5,096.41",fg="#191970").grid(row = 15,column = 2,padx = 6,pady = 5)
Label(root,text="เหลือ THB 3,312.67",fg="#191970").grid(row = 16,column = 2,padx = 6,pady = 5)
root.configure(background = "#E6E6FA")
root.geometry("1000x700")
root.mainloop()

ดาวน์โหลดไฟล์ >>> เล่มรายงาน ชุดโค้ดคำสั่งชุดโค้ดคำสั่ง โปรแกรมจองเที่ยวบิน ภาษาไพทอน (python gui)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *