ชิ้นงานภาษาไพทอน gui

ชิ้นงาน รายงาน โปรเเกรมรอบหนัง ภาษาไพทอน (python gui)

ชิ้นงาน รายงาน โปรเเกรมรอบหนัง ภาษาไพทอน (python gui)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30297 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 ชื่อโปรเเกรมรอบหนัง  ครูผู้สอนนายวุฒิชัย  แม้นรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนใน รายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30291 ซึ่งเรียนด้วยภาษา Python ด้วยรูปแบบการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และมีการปฏิบัติงาน เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ผลที่เกิดจากการเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนสามารถ เขียนโปรแกรมออกมาได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีความเข้าใจในชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้เขียนขึ้นมา
ขอขอบคุณผู้ที่สนใจศึกษาเนื้อหาจากเอกสารรายงานเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา ขอขอบคุณ ครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธัญบุรี หากรายงานมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


ชุดโค้ดคำสั่ง โปรเเกรมรอบหนัง ภาษาไพทอน (python gui)

 

from tkinter import*
import tkinter.messagebox
root =Tk()
root.title("Major Cineplex Rangsit")
Label(root,text="โปรแกรมหนัง",fg="white",bg="black").grid(row=0,column=2,padx=5,pady=5)
root.option_add("*Font","K2D 10")

# เรียกใช้สร้างเมนู
myMenu = Menu()
root.config(menu=myMenu)

#สร้างหน้าต่างใหม่ขึ้นมาด้วยฟังก์ชั่น
def Major():
  newwindows =Tk()
  newwindows.title("Major")
  newwindows.option_add("*Font","K2D 25")
  newwindows.geometry("1000x500")
  newwindows.mainloop()

#การสร้างกล่องข้อความแจ้งเตือน
def boxshow():tkinter.messagebox.showinfo("เลือกที่นั่ง","(Zone A 11 12 13) (Zone B 11 12 13) (Zone C 11 12 13)")
def boxshow1():tkinter.messagebox.showinfo("เลือกที่นั่ง","(Zone D 11 12 13) (Zone E 11 12 13) (Zone F 11 12 13)")
def boxshow2():tkinter.messagebox.showinfo("เลือกที่นั่ง","(Zone G 11 12 13) (Zone H 11 12 13) (Zone I 11 12 13)")
def boxshow3():tkinter.messagebox.showinfo("เลือกที่นั่ง","(Zone J 11 12 13) (Zone K 11 12 13) (Zone L 11 12 13)")
def boxshow4():tkinter.messagebox.showinfo("เลือกที่นั่ง","(Zone M 11 12 13) (Zone N 11 12 13) (Zone O 11 12 13)")
def boxshow5():tkinter.messagebox.showinfo("เลือกที่นั่ง","(Zone P 11 12 13) (Zone Q 11 12 13) (Zone R 11 12 13)")

# สร้างเมนูย่อย(file)
menuitem = Menu()

# สร้างเมนูย่อย(Edit)
menuitem_edit = Menu()
menuitem_edit.add_command(label="10:30 13:20 16:00:(S)")
menuitem_edit.add_command(label="11:20 14:10 18:10:(P)")
menuitem_edit.add_command(label="12:10 15:00 19:30:(V)")
menuitem_edit.add_command(label="13:00 14:40 17:00:(T)")
menuitem_edit.add_command(label="14:00 17:00 20:00:(B)")
menuitem_edit.add_command(label="15:00 18:00 21:00:(P)")

# สร้างเมนูย่อย(โรงภาพยนต์)
menuitem_โรงภาพยนต์ = Menu()
menuitem_โรงภาพยนต์.add_command(label="MajorPark Rangsit")

# สร้างเมนูย่อย(Promotion)
menuitem_Promotion = Menu()
menuitem_Promotion.add_command(label="มาคนเดียว ลด 1%")
menuitem_Promotion.add_command(label="มา 4 คน ลด 2%")

# สร้างเมนูหลัก
myMenu.add_cascade(label="หน้าหลัก",menu=menuitem)
myMenu.add_cascade(label="รอบฉาย",menu=menuitem_edit)
myMenu.add_cascade(label="โรงภาพยนต์",menu=menuitem_โรงภาพยนต์)
myMenu.add_cascade(label="Promotion",menu=menuitem_Promotion)
myMenu.add_cascade(label="สไปเดอร์แมน โน เวย์ โฮม",command=boxshow)
myMenu.add_cascade(label="แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์",command=boxshow1)
myMenu.add_cascade(label="วันวิบัติ จันทร์ถล่มโลก",command=boxshow2)
myMenu.add_cascade(label="355 ปฏิบัติการสวยลับ",command=boxshow3)
myMenu.add_cascade(label="บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึง",command=boxshow4)
myMenu.add_cascade(label="ผีชีวะ ปฐมบทแห่งเมืองผีดิบ",command=boxshow5)

#ใส่รูป+ชื่อหนัง
photo1 = PhotoImage(file="Movie1.png")

Button(root,image=photo1).grid(row=1,column= 1,padx = 5,pady = 5)
Label(root,text = "23 December 2021",fg="yellow",bg="black").grid(row=2,column= 1,padx = 5,pady = 5)
Label(root,text = "สไปเดอร์แมน โน เวย์ โฮม (S)",fg="white",bg="black").grid(row=3,column= 1,padx = 5,pady = 5)

photo2 = PhotoImage(file="Movie2.png")
Button(root,image=photo2).grid(row=1,column= 2,padx = 5,pady = 5,)
Label(root,text = "20 January 2022",fg="yellow",bg="black").grid(row=2,column= 2,padx = 5,pady = 5)
Label(root,text = "แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ (H)",fg="white",bg="black").grid(row=3,column= 2,padx = 5,pady = 5)

photo3 = PhotoImage(file="Movie3.png")
Button(root,image=photo3).grid(row=1,column= 3,padx = 5,pady = 5,)
Label(root,text = "03 February 2022",fg="yellow",bg="black").grid(row=2,column= 3,padx = 5,pady = 5)
Label(root,text = "วันวิบัติ จันทร์ถล่มโลก (V)",fg="white",bg="black").grid(row=3,column= 3,padx = 5,pady = 5)

photo4 = PhotoImage(file="Movie4.png")
Button(root,image=photo4).grid(row=4,column= 1,padx = 5,pady = 5,)
Label(root,text = "03 February 2022",fg="yellow",bg="black").grid(row=5,column= 1,padx = 5,pady = 5)
Label(root,text = "355 ปฏิบัติการสวยลับ (T)",fg="white",bg="black").grid(row=6,column= 1,padx = 5,pady = 5)

photo5 = PhotoImage(file="Movie5.png")
Button(root,image=photo5).grid(row=4,column= 2,padx = 5,pady = 5,)
Label(root,text = "27 January 2022",fg="yellow",bg="black").grid(row=5,column= 2,padx = 5,pady = 5)
Label(root,text = "บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึง (B)",fg="white",bg="black").grid(row=6,column= 2,padx = 5,pady = 5)

photo6 = PhotoImage(file="Movie6.png")
Button(root,image=photo6).grid(row=4,column= 3,padx = 5,pady = 5,)
Label(root,text = "27 January 2022",fg="yellow",bg="black").grid(row=5,column= 3,padx = 5,pady = 5)
Label(root,text = "ผีชีวะ ปฐมบทแห่งเมืองผีดิบ (P)",fg="white",bg="black").grid(row=6,column= 3,padx = 5,pady = 5)

Label(root,text = "Nolmal(O) 200 THB",font=15,fg="black",bg="red").grid(row=8,column= 1,padx = 5,pady = 5)
Label(root,text = "Honeymoon(O) 220 THB",font=15,fg="black",bg="red").grid(row=8,column= 2,padx = 5,pady = 5)
Label(root,text = "Opera Chair(O)(Pair)500 THB",font=15,fg="black",bg="red").grid(row=8,column= 3,padx = 5,pady = 5)

number1 = IntVar()
Label(root,text = "ราคาตั๋วหนัง(THB)").grid(row = 9,column = 1,padx = 5,pady = 5)
box1 = Entry(root,width = 15,textvaria = number1).grid(row = 9,column = 2,padx = 5,pady = 5)

number2 = IntVar()
Label(root,text = "ส่วนลด(%)").grid(row = 10,column = 1,padx = 5,pady = 5)
box2 = Entry(root,width = 15,textvaria = number2).grid(row = 10,column = 2,padx = 5,pady = 5)
Label(root,text = "ราคาสินค้า(หลังหักส่วนลด)").grid(row = 13,column = 0)
Label(root,text = "ได้รับส่วนลด").grid(row = 12,column = 1)

def click ():
  x = number1.get()
  y = number2.get()
  z = x * y / 100
  print(z)
  Label(root,text = z).grid(row = 12,column = 2,padx = 5,pady = 5)
butt = Button(root,text = "คำนวณค่า",bg = "gray",command = click).grid(row = 12,column = 3,padx = 5,pady = 5)

def click ():
  x = number1.get()
  y = number2.get()
  z = x * y / 100
  q = x-z
  print(q)
  Label(root,text = q).grid(row = 13,column = 1,padx = 5,pady = 5)
butt = Button(root,text = "คำนวณค่า",bg = "gray",command = click).grid(row = 13,column = 2,padx = 5,pady = 5)
 
root.geometry("1100x700")
root.configure(background="black")
root.mainloop()

ดาวน์โหลดไฟล์ >>> โปรเเกรมรอบหนัง ภาษาไพทอน (python gui)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *