ชิ้นงานภาษาไพทอน gui

ชิ้นงาน รายงาน โปรเเกรมคำนวณพื้นที่วงกลม ภาษาไพทอน (python gui)

ชิ้นงาน รายงาน โปรเเกรมคำนวณพื้นที่วงกลมภาษาไพทอน (python gui)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30297 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 ชื่อโปรเเกรมการคำนวณพื้นที่วงกลม ผู้จัดทำ

 1. นายศุภเดช กัลยกรนรากุล รหัสนักเรียน 39429
 2. นายภัทรพล เจาะจง รหัสนักเรียน 39426
 3. นายกฤษติชัย รักสนิท รหัสนักเรียน 39424

ครูผู้สอนนายวุฒิชัย  แม้นรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนใน รายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30291 ซึ่งเรียนด้วยภาษา Python ด้วยรูปแบบการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และมีการปฏิบัติงาน เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ผลที่เกิดจากการเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนสามารถ เขียนโปรแกรมออกมาได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีความเข้าใจในชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้เขียนขึ้นมา
ขอขอบคุณผู้ที่สนใจศึกษาเนื้อหาจากเอกสารรายงานเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา ขอขอบคุณ ครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธัญบุรี หากรายงานมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


ชุดโค้ด โปรเเกรมคำนวณพื้นที่วงกลม ภาษาไพทอน (python gui)

 

from tkinter import *
from tkinter import ttk

def Cal():
  r = radius.get()
  area = 3.14 *r*r
  result.set(area)

def deleteText():
  E1.delete(0,END)


  

GUI = Tk()
GUI.title('Area CyCle')
GUI.geometry('500x500')

# Variable
radius = IntVar()
result = StringVar()

# Image
bg = PhotoImage(file='01.png')
# Image Label
I1 = Label(GUI, image=bg)
I1.pack(padx=10,pady=5)

# Beam Textbox
L1 = Label(GUI, text= 'radius')
L1.pack(padx=10,pady=5)

E1 = Entry(GUI, textvariable= radius)
E1.pack(padx=10,pady=5)

L2 = Label(GUI)
L2.pack(padx=10,pady=5)


#Calculate Button
B1 = Button(GUI, text= 'Cal Volume', command=Cal,bg = "#98FB98")
B1.pack()

B2 = Button(GUI, text= 'Clear', command=deleteText, bg = "#F08080")
B2.pack()


R1 = Label(GUI, textvariable= result, font=('tohama',30))
R1.pack(padx=10,pady=5)

GUI.mainloop()

ดาวน์โหลดไฟล์ >>> ชุดโค้ด โปรเเกรมคำนวณพื้นที่วงกลมภาษาไพทอน (python gui)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *