ชิ้นงานภาษาไพทอน gui

ชิ้นงาน รายงาน โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่ ภาษาไพทอน (python gui)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30297 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 ชื่อโปรแกรม โปรแกรมคานวณหาพื้นที่ ผู้จัดทำ
1. นาย กฤติน ไชยราบ รหัสนักเรียน 36764, 2. นาย ภูริรักษ์ ลิ่มรุฑานนท์ รหัสนักเรียน 39428 ครูผู้สอนนายวุฒิชัย  แม้นรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนใน รายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30291 ซึ่งเรียนด้วยภาษา Python ด้วยรูปแบบการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และมีการปฏิบัติงาน เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ผลที่เกิดจากการเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนสามารถ เขียนโปรแกรมออกมาได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีความเข้าใจในชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้เขียนขึ้นมา
ขอขอบคุณผู้ที่สนใจศึกษาเนื้อหาจากเอกสารรายงานเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา ขอขอบคุณ ครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธัญบุรี หากรายงานมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


ชุดโค้ดคำสั่งโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่ ภาษาไพทอน (python gui)

 

from tkinter import*
import tkinter.messagebox
RR = Tk()
RR.title("โปรแกรมการหาพื้นที่ต่างๆ");
RR.geometry('700x1200');
RR.option_add("*Font","K2D 25")
text2=Label(text="โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่",fg="#1D6A96",bg="#D1EDE1").grid(row=1,column=1,padx=5,pady=20)
RR.configure(background="white")
RR.option_add("*Font","K2D 12")
myMenu =Menu()
RR.config(menu=myMenu)
menuitem = Menu()
def aa():
  newwindow = Tk()
  newwindow.title("หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส")
  newwindow.option_add("*Font","K2D 16")
  newwindow.geometry('700x1200');
  newwindow.configure(background="#D1EDE1")
  Label(newwindow,text='พื้นที่รปูสีเหลี่ยมจัตุรัส',bg="#AEE0DD").grid(row=1,column=1,padx=6,pady=20)
  number1 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่ด้าน',bg="white").grid(row=2,column=0,padx=5,pady=20)
  box1=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number1)
  box1.grid(row=2,column=1,padx=5,pady=20)
  number2 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่ด้าน',bg="white").grid(row=3,column=0,padx=5,pady=20)
  box2=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number2)
  box2.grid(row=3,column=1,padx=5,pady=20)
  Label(newwindow,text='แสดงผลลัพธ์',bg="white").grid(row=4,column=0,padx=5,pady=20)
  def God ():
    x = float(box1.get())
    y = float(box2.get())
    z = x*y
    Label(newwindow,text=z,bg="white").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  def deletedata():
    box1.delete(0,END)
    box2.delete(0,END)
    Labe1(newwindow,text="คำว่าง",bg="white").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  btn=Button(newwindow,text="คำนวณ",bg="#1D6A96",command=God).grid(row=5,column=0,padx=5,pady=20)
  btn=Button(newwindow,text="ลบข้อมูล",bg="#1D6A96",command=deletedata).grid(row=6,column=0,padx=5,pady=20)
  newwindow.mainloop 
def bb():
  newwindow = Tk()
  newwindow.title("หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า")
  newwindow.option_add("*Font","K2D 16")
  newwindow.geometry('700x1200');
  newwindow.configure(background="#D1EDE1")
  Label(newwindow,text='พื้นที่ของรปูสีเหลี่ยมผืนผ้า',bg="#AEE0DD").grid(row=1,column=1,padx=6,pady=20)
  number1 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่ความกว้าง',bg="white").grid(row=2,column=0,padx=5,pady=20)
  box1=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number1)
  box1.grid(row=2,column=1,padx=5,pady=20)
  number2 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่ความยาว',bg="white").grid(row=3,column=0,padx=5,pady=20)
  box2=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number2)
  box2.grid(row=3,column=1,padx=5,pady=20)
  Label(newwindow,text='แสดงผลลัพธ์',bg="white").grid(row=4,column=0,padx=5,pady=20)
  def God ():
    x = float(box1.get())
    y = float(box2.get())
    z = x*y
    Label(newwindow,text=z,bg="white").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  def deletedata():
    box1.delete(0,END)
    box2.delete(0,END)
    Labe1(newwindow,text="คำว่าง",bg="white").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  btn=Button(newwindow,text="คำนวณ",bg="#1D6A96",command=God).grid(row=5,column=0,padx=5,pady=20)
  btn=Button(newwindow,text="ลบข้อมูล",bg="#1D6A96",command=deletedata).grid(row=6,column=0,padx=5,pady=20)
  newwindow.mainloop
def cc():
  newwindow = Tk()
  newwindow.title("หาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม")
  newwindow.option_add("*Font","K2D 16")
  newwindow.geometry('700x1200');
  newwindow.configure(background="#D1EDE1")
  Label(newwindow,text='พื้นที่รปูสามเหลี่ยม',bg="#AEE0DD").grid(row=1,column=1,padx=6,pady=20)
  number1 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่ฐาน',bg="white").grid(row=2,column=0,padx=5,pady=20)
  box1=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number1)
  box1.grid(row=2,column=1,padx=5,pady=20)
  number2 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่สูง',bg="white").grid(row=3,column=0,padx=5,pady=20)
  box2=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number2)
  box2.grid(row=3,column=1,padx=5,pady=20)
  Label(newwindow,text='แสดงผลลัพธ์',bg="white").grid(row=4,column=0,padx=5,pady=20)
  def God ():
    x = float(box1.get())
    y = float(box2.get())
    z = 1/2*x*y
    Label(newwindow,text=z,bg="white").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  def deletedata():
    box1.delete(0,END)
    box2.delete(0,END)
    Labe1(newwindow,text="คำว่าง",bg="white").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  btn=Button(newwindow,text="คำนวณ",bg="#1D6A96",command=God).grid(row=5,column=0,padx=5,pady=20)
  btn=Button(newwindow,text="ลบข้อมูล",bg="#1D6A96",command=deletedata).grid(row=6,column=0,padx=5,pady=20)
  newwindow.mainloop 
def dd():
  newwindow = Tk()
  newwindow.title("หาพื้นที่รูปวงกลม")
  newwindow.option_add("*Font","K2D 16")
  newwindow.geometry('700x1200');
  newwindow.configure(background="#D1EDE1")
  Label(newwindow,text='พื้นที่รปูวงกลม',bg="#AEE0DD").grid(row=1,column=1,padx=6,pady=20)
  number1 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่รัศมี',bg="white").grid(row=2,column=0,padx=5,pady=20)
  box1=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number1)
  box1.grid(row=2,column=1,padx=5,pady=20)
  def God ():
    x = float(box1.get())
    z = 3.14*x*x
    Label(newwindow,text=z,bg="red").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  def deletedata():
    box1.delete(0,END)
    Labe1(newwindow,text="คำว่าง",bg="white").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  btn=Button(newwindow,text="คำนวณ",bg="#1D6A96",command=God).grid(row=5,column=0,padx=5,pady=20)
  btn=Button(newwindow,text="ลบข้อมูล",bg="#1D6A96",command=deletedata).grid(row=6,column=0,padx=5,pady=20)
  newwindow.mainloop 
def ee() :
  newwindow = Tk()
  newwindow.title("หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน")
  newwindow.option_add("*Font","K2D 16")
  newwindow.geometry('700x1200');
  newwindow.configure(background="#D1EDE1")
  Label(newwindow,text='พื้นที่ของรปูสีเหลี่ยมด้านขนาน',bg="#AEE0DD").grid(row=1,column=1,padx=6,pady=20)
  number1 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่ฐาน',bg="white").grid(row=2,column=0,padx=5,pady=20)
  box1=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number1)
  box1.grid(row=2,column=1,padx=5,pady=20)
  number2 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่สูง',bg="white").grid(row=3,column=0,padx=5,pady=20)
  box2=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number2)
  box2.grid(row=3,column=1,padx=5,pady=20)
  Label(newwindow,text='แสดงผลลัพธ์',bg="white").grid(row=4,column=0,padx=5,pady=20)
  def God ():
    x = float(box1.get())
    y = float(box2.get())
    z = x*y
    Label(newwindow,text=z,bg="white").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  def deletedata():
    box1.delete(0,END)
    box2.delete(0,END)
    Labe1(newwindow,text="คำว่าง",bg="white").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  btn=Button(newwindow,text="คำนวณ",bg="#1D6A96",command=God).grid(row=5,column=0,padx=5,pady=20)
  btn=Button(newwindow,text="ลบข้อมูล",bg="#1D6A96",command=deletedata).grid(row=6,column=0,padx=5,pady=20)
  newwindow.mainloop
def ff():
  newwindow = Tk()
  newwindow.title("หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว")
  newwindow.option_add("*Font","K2D 16")
  newwindow.geometry('700x1200');
  newwindow.configure(background="#D1EDE1")
  Label(newwindow,text='พื้นที่ของรปูสีเหลี่ยมรูปว่าว',bg="#AEE0DD").grid(row=1,column=1,padx=6,pady=20)
  number1 = IntVar()
  Label(newwindow,text='กรุณาใส่ผลคูณของเส้นทแยงมุม',bg="white").grid(row=2,column=0,padx=5,pady=20)
  box1=Entry(newwindow,width=20,textvariable=number1)
  box1.grid(row=2,column=1,padx=5,pady=20)
  def God ():
    x = float(box1.get())
    z = x*1/2
    Label(newwindow,text=z,bg="white").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  def deletedata():
    box1.delete(0,END)
    box2.delete(0,END)
    Labe1(newwindow,text="คำว่าง",bg="white").grid(row=4,column=1,padx=5,pady=20)
  btn=Button(newwindow,text="คำนวณ",bg="#1D6A96",command=God).grid(row=5,column=0,padx=5,pady=20)
  btn=Button(newwindow,text="ลบข้อมูล",bg="#1D6A96",command=deletedata).grid(row=6,column=0,padx=5,pady=20)
  newwindow.mainloop
def boxshow():
  tkinter.messagebox.showinfo("คณะผู้จัดทำ","นายกฤติน ไชยราบ\nนายภูริรักษ์ ลิ่มรุฑานนท์")
menuitem.add_command(label="หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส",command = aa)
menuitem.add_command(label="หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า",command = bb)
menuitem.add_command(label="หาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม",command = cc)
menuitem.add_command(label="หาพื้นที่รูปวงกลม",command = dd)
menuitem.add_command(label="หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน",command = ee)
menuitem.add_command(label="หาพื้นทรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว",command = ff)
myMenu.add_cascade(label="หมวดหมู่",menu=menuitem)
myMenu.add_cascade(label="คณะผู้จัดทำ",command = boxshow)
photo = PhotoImage(file="aa.png")
btn=Button(RR,image = photo,bg="#FE7773",command=aa).grid(row=5,column=0,padx=5,pady = 20)
photo1 = PhotoImage(file="bb.png")
btn=Button(RR,image = photo1,bg="#85B8CB",command=bb).grid(row=5,column=1,padx=5,pady = 20)
photo2 = PhotoImage(file="cc.png")
btn=Button(RR,image = photo2,bg="#028C6A",command=cc).grid(row=5,column=2,padx=5,pady = 20)
photo3 = PhotoImage(file="dd.png")
btn=Button(RR,image = photo3,bg="#D1EDE1",command=dd).grid(row=6,column=0,padx=5,pady = 20)
photo4 = PhotoImage(file="ee.png")
btn=Button(RR,image = photo4,bg="#1D6A96",command=ee).grid(row=6,column=1,padx=5,pady = 20)  
photo5 = PhotoImage(file="ff.png")
btn=Button(RR,image = photo5,bg="#FCDFF3",command=ff).grid(row=6,column=2,padx=5,pady = 20)
RR.mainloop()

 

  
  
  

  


ดาวน์โหลดไฟล์ >>> ชุดโค้ดคำสั่ง python gui โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *