ประเมินครูผู้ช่วย ว26

ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง

ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน


การพัฒนาตนเอง

ประเมินครูผู้ช่วย ว26 เกณฑ์ใหม่ล่าสุด


๓.๑ การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

  • ข้าพเจ้าพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง มีการเข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ ทั้งเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ และการอบรม ณ สถานที่จริง มีการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ เพื่อเป็นการวัดความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งมีการายงานการเข้าร่วมการอบรมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

๓.๒ การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้    

  • ข้าพเจ้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง      และเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการเข้าร่วมกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการนิเทศติดตามผล และการจัดทำ PLC ภายในกลุ่มงานคอมพิวเตอร์

ไฟล์ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง

ด้านการปฏิบัติงาน3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *