ประเมินครูผู้ช่วย ว26

จรรยาบรรณวิชาชีพครู ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตน

ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตน


จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ประเมินครูผู้ช่วย ว26 เกณฑ์ใหม่ล่าสุด


๓.๑ การพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่อง        

 • ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีการเข้าอบรมและพัฒนาตนให้มีบุคลิกภาพดีเหมาะกับการเป็นครู พัฒนางานให้ดีอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

๓.๒ การมีวิสัยทัศน์ รู้และเข้าใจ สนใจ ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทย และนานาชาติในปัจจุบัน     

 • ข้าพเจ้าติดตามข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางสื่อสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ก การเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการในหลาย ๆ ด้าน เช่นด้านการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการสมัยใหม่ต่าง ๆ ด้านเกี่ยวกับผลกระทบของโรคโควิด ๑๙ ที่เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ข่าวสารการเมืองทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

๓.๓ การไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง  

 • ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอ และข้าพเจ้าไม่อาศัยวิชาชีพที่ข้าพเจ้ามีแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง เช่นข้าพเจ้าสอนนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง ในเวลาหลังการเลิกเรียน การสอนการใช้งานไอแพดแก่เพื่อนครูผู้ร่วมประกอบวิชาชีพเดียวกัน การมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งจากที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปข้างต้นข้าพเจ้าไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ข้าพเจ้ากลับรู้สึกดีใจมากกว่าที่ได้กระทำสิ่งเหล่านั้นลงไป

๓.๔ การมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน

 • ข้าพเจ้ามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน

๓.๕ การให้ความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอ

 •  ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอยู่เสมอ เช่นกิจกรรมวันไหว้ครู เข้าร่วมการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่าง ๆ  การรับฟังแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามสื่อช่องทางออนไลน์

๓.๖ รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้บริการผู้เรียนทุกคน ด้วยความเสมอภาค

 • ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปลูกฝังนิสัยในด้านเกี่ยวกับการเคารพสิทธิของบุคคลแต่ละคนอย่างเสมอภาค เอาใจใส่ดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ในการแลกเปลี่ยนของขวัญ

๓.๗ การประพฤติเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน

 • ข้าพเจ้าดำรงตนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมสำรวมในกิริยามารยาท แต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามตำแหน่งและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงและมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายตามที่กำหนด สอนนักเรียนด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในทุก ๆ ครั้งที่เข้าสอนให้บริการด้วยความเต็มใจและเสมอภาค

๓.๘ การไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลต่อเชิงลบต่อกายและจิตใจของผู้เรียน

 • ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลต่อเชิงลบ ต่อกายและจิตใจของผู้เรียน โดยข้าพเจ้าเข้าใจดีว่านักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน สำหรับนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อนข้าพเจ้าจะเข้าไปคอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำนักเรียนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้พร้อม ๆ กับสมาชิกในห้องเรียน และเมื่อข้าพเจ้าเห็นนักเรียนเล่นเกมส์ในเวลาเรียนข้าพเจ้าจะเข้าไปถามเหตุผลหากนักเรียนทำกิจกรรมต่าง ๆเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างข้าพเจ้าอนุญาตให้นักเรียนผ่อนคลายโดยการดูหนัง ฟังเพลงเล่นเกมส์ได้ตามสบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอยู่ในกฎระเบียบที่ได้ต้องลงกันไว้

๓.๙  การทำงานกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

 • ข้าพเจ้าปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่โรงเรียนหมอบหมายอย่างเต็มใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ให้ความร่วมมือกับคระครูในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอน มีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเต็มใจอย่างเสมอภาค เช่น ช่วยงานเวรหรืองานพิเศษที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

๓.๑o การใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่นำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาให้กับผู้เรียน โรงเรียนหรือชุมชนในด้านใดด้านหนึ่ง

 • ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ด้วยการใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว (kidbright) ในการเก็บข้อมูล อุณหภูมิ ความสว่าง บริเวณภายในโรงเรียนธัญบุรี และส่งข้อมูลให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านที่เกี่ยวกับสถานีวัดสภาพอากาศ

.๑๑ การยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 • ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษา

ไฟล์จรรยาบรรณวิชาชีพครู ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตน

ด้านการปฏิบัติตน3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *