ประเมินครูผู้ช่วย ว26

คุณธรรม จริยธรรม ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตน

คุณธรรม จริยธรรม


ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตน

ประเมินครูผู้ช่วย ว26 เกณฑ์ใหม่ล่าสุด


๒.๑ การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัด

  • ข้าพเจ้ายึดมั่นในการประพฤติตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ในการปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ พี่น้องและผู้มีพระคุณ ข้าพเจ้านำหลักศีล ๕ มาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิต และหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมประจำใจของครูที่มีต่อศิษย์

๒.๒ การเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนศาสนกิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอ      

  • ข้าพเจ้าดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และเข้าร่วมศาสนกิจของศาสนาพุทธ ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  ตลอดจนค่านิยมของสังคม  ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำ เช่นการเข้าร่วมสวดมนต์ในวันเข้าพรรษา การร่วมทำบุญ การร่วมบริจาคร่วมบุญกฐินสามัคคีกับชุมชนวัดคลองหนึ่ง

๒.๓ การเห็นความสำคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรมที่แสดงถึง จารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชน         

  • ข้าพเจ้ายึดมั่นในประเพณีนิยมและปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีของสังคม เช่นการแต่งกายสุภาพในสถานที่ข้าราชการ รู้จักการเคารพสถานที่ และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเข้าร่วมงานวันสำคัญในชุมชนและมีสัมมาคารวะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติผู้อื่นที่อาวุโส การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนสังคม เช่นการสวมหน้ากากอนามัยในที่สถานที่ต่าง ๆ การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ

๒.๔ การเห็นความสำคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่แสดงถึง จารีตประเพณี วัฒนธรรมของชาติ  

  • ข้าพเจ้ายืนตรงเคารพธงชาติ ร่วมพิธีกรรมหน้าเสาธงทุกเช้ามิได้ขาดจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตานักเรียนและเพื่อนร่วมวิชาชีพ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงการเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับจารีตประเพณี วัฒนธรรมของชาติ

๒.๕ การมีจิตบริการและจิตสาธารณะ     

  •  ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนด้วยความ เต็มใจโดยการทำหน้าที่ในการตอบคำถามต่าง ๆ ที่ผู้ปกครองนักเรียนสอบถามมาในแฟนเพจโรงเรียน และข้าพเจ้าช่วยเหลือครูหรือบุคลากรของโรงเรียนที่คอมพิวเตอร์มีปัญหา การช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ  เช่น การรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนผู้ใหญ่ธัญบุรี

๒.๖ การต่อต้านการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบต่อสังคมโดยรวม

  • ข้าพเจ้าต่อต้านการกระทำความผิดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบต่อสังคมโดยรวม โดยข้าพเจ้าได้รับหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ไฟล์คุณธรรม จริยธรรม ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตน

ด้านการปฏิบัติตน2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *