ประเมินครูผู้ช่วย ว26

ด้านการปฏิบัติตน ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตน

ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตน


ด้านการปฏิบัติตน

ประเมินครูผู้ช่วย ว26 เกณฑ์ใหม่ล่าสุด


หมวด ๑ วินัยและการรักษาวินัย 


๑.๑ การแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง และการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียน

  • ข้าพเจ้าสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ในทุก ๆ สถานการณ์ วางตัวเหมาะสมต่อความเป็นครูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน ใช้ทักษะการสื่อสารที่ถูกต้อง สุภาพ อย่างเช่นการให้ความรู้นักเรียนเข้าใจในตัวนักเรียนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกัน   

๑.๒ การแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง และการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น

  • ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง และการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น ด้วยความเคารพ เช่นการกล่าวทักทายคำว่าสวัสดีในตอนเช้าและกล่าวกล่าวตอบรับคำทักทาย ในเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจ

๑.๓ การมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติ

  • ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎเกณฑ์และยึดปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อประเทศชาติแกนักเรียน ให้ความรู้เรื่องการของแสดงสัญลักษณ์ทางการเมือง เช่นการชูสามนิ้ว การผูกโบว์สีขาว ให้แก่นักเรียนประจำชั้นได้ทราบ นำเจตคติที่ดีมาสอดแทรกในระหว่างการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังให้ศิษย์รักชาติ มีเจตคติที่ดีต่อชาติ ไม่แสดงความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในโซเซียลเกี่ยวกับเรื่องประเทศชาติ

๑.๔ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการ

  • ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ รักษาระเบียบวินัยในการเป็นข้าราชการทั้งในเวลาราชการและเวลานอกราชการ รักษาระเบียบวินัยในด้านการครองตนอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามคำสั่งราชการ มาปฏิบัติงานและกลับตรงตามเวลาราชการ ไม่เคยกระทำความผิดเกี่ยวกับวินัยต่าง ๆ

๑.๕ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครู     

  •  ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครู เช่นการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง การรับการประเมินในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑.๖ การปฏิบัติตามกฎหมาย                             

  • ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่างเช่นการยื่นภาษี การมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์การสวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ การเปิดปิดไฟเลี้ยวขณะขับขี่รถจักรยานยนต์  ไม่เล่นการพนันทุกรูปแบบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *