ประเมินครูผู้ช่วย ว26

จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตน

 ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตน


จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ

ประเมินครูผู้ช่วย ว26 เกณฑ์ใหม่ล่าสุด


๖.๑ การมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพ       

  • ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทำให้เกิดความรัก ศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แสดงเจตคติที่ดีกับวิชาชีพครู ไม่กระทำตนให้วิชาชีพครูเสียหาย ปฏิบัติตนเป็นครูที่ดี มีความรู้ ความสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับศิษย์ได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ และศรัทธาในวิชาชีพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ร่วมประกอบวิชาชีพคนอื่น ๆ หรือดูหมิ่นผู้ร่วมในสายงานเดียวกัน แสดงความคิดเห็นต่อวิชาชีพต่อวิชาชีพครูในทางที่ดี ไม่ใส่ร้ายป้ายสีหรือดูหมิ่นวิชาชีพครู

๖.๒ การมุ่งมั่น ทุ่มเทในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับ    

ข้าพเจ้านำประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการสอนนักเรียนมาคิดค้นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ตกผลึกเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ชื่อว่า ไวฒิชุดโมเดล
โดยแบ่งขั้นตอนการสอนออกเป็น ๕ ขั้นคือ

  1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up) เป็นขั้นตอนในการพูดเชื่อมโยงกับความรู้เก่า ๆ นักเรียน อาจจะมีการทำข้อสอบก่อนเรียน การเล่นเกมส์ก่อนเริ่มบทเรียน หรือการถามคำถามฃ
  2. ขั้นประโยชน์ที่จะได้รับ (Expected benefits) เป็นขั้นตอนของการชี้แจงว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนในเนื้อหานี้คืออะไร อาจจะดูเหมือนว่าเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนแต่ที่จริงแล้วพยายามชี้แจงถึงประโยชน์ที่ลึกลงไปหรือการเชื่อมโยงต่าง ๆ
  3. ขั้นเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ (Practice) เป็นขั้นตอนของการศึกษา หรือการลงมือกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นงานที่อาจจะอยู่ในรูปแบบของงานที่จับต้องได้หรืองานที่จับต้องไม่ได้
  4. ขั้นประยุกต์ใช้ (Production) ขั้นตอนของการประยุกต์ใช้งานเป็นส่วนของการที่จะนำเนื้อหาที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ไปประยุกต์ใช้งานทำอะไรได้
  5. ขั้นประเมินผล (Evalution) ขั้นตอนสุดท้ายของวงจรโมเดล วัยฒิชุด model เป็นการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ว่าเกิดผลอย่างไร ด้วยเครื่องมือการวัดโดยครูผู้สอนเป็นผู้ออกแบบเครื่องมือวัดเอง

๖.๓ ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพ  

  • ข้าพเจ้าประพฤติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพ โดยการแต่งกายชุดข้าราชการที่ถูกระเบียบ สะอาดเรียบร้อย แต่งกายชุดทำงานถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนและเป็นแบบอย่างให้นักเรียนและผู้ที่พบเห็นในการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง การตรวจวัดไข้ทุกครั้งที่เข้าโรงเรียน การตรวจวัดไข้ที่ครั้งที่เข้าร้านสะดวกซื้อหรือ ณ ที่ต่าง ๆ ที่มีจุดแสกน

๖.๔ การปกป้อง ป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพ          

  • ข้าพเจ้าคอยให้คำปรึกษาแนะนำผู้ร่วมวิชาชีพให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและยึดมั่นปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด

๖.๕ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ ค้นหาสร้างสรรค์ ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคม         

  • ข้าพเจ้าถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ให้แก่ครูที่มีความสนใจ และถ่ายทอดปลูกฝังการเป็นแบบอย่างครูที่ดีแก่นักศึกษาที่มาสังเกตการสอน

ไฟล์จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตน

ด้านการปฏิบัติตน6

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *