ประเมินครูผู้ช่วย ว26

การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตน

ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตน


การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเมินครูผู้ช่วย ว26 เกณฑ์ใหม่ล่าสุด


๔.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        

ข้าพเจ้าได้นำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ ๓ ห่วง ที่ประกอบด้วย พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ ๒ เงื่อนไข ที่ประกอบด้วยเงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม

  • ความพอประมาณ ข้าพเจ้าใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด ไม่กู้หนี้ยืมสินผู้อื่น
  • มีเหตุผล ข้าพเจ้าใช้หลักเหตุผลและความจำเป็นในการตัดสินใจซื้อของต่าง ๆ หรือกระทำต่าง ๆ
  • มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ข้าพเจ้าเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
  • เงื่อนไขความรู้ ข้าพเจ้ามั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
  • เงื่อนไขคุณธรรม ข้าพเจ้ามีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

๔.๒ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน   

  • ข้าพเจ้านำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่นการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการลดการใช้กระดาษตามนโยบายของโรงเรียน นำมาใช้กับผู้เรียนโดยการลดการใช้   ใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบต่าง ๆ ที่ใช้กระดาษแล้วหันมาใช้โปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ แทน การเปิดปิดคอมเมื่อไม่ใช้งาน การเปิดปิดไฟบนอาคารเรียน การเปิดแอร์ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ 

๔.๓ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น    

ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทำงาน ด้วยการลดค่าใช้จ่ายในทุก ๆ ด้านและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่นการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อลดค่าใช่จ่ายในการใช้โทรศัพท์ การใช้บริการ google drive ในการเก็บและแชร์ไฟล์งาน การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถใช้แทนการใช้กระดาษ  


๔.๔ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตของตนเอง

   ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง  เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสม เช่น การแบ่งเงินเป็นส่วนๆและเหลือไว้ออม ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในทุกด้าน ลด ละ ความฟุ่มเฟื่อยในการดำรงชีวิต รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การหารายได้เสริม


๔.๕ เป็นแบบอย่างในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจต่าง ๆ หรือการดำรงชีวิตของตน     

  ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ ใช้ชีวิตบนสายกลาง ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และใฝ่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หารายได้เสริมหลังจากว่างจากการทำงานในการเขียนบทความต่าง ๆ ลงเว็บไซต์ตนเองจนกลายเป็นพาร์ทเนอร์ของ GOOGLE การเข้าร่วมเป็นกรรมการคุมสอบต่าง ๆ เพื่อให้ได้รู้ในเรื่องของหลักการเป็นการเป็นกรรมการคุมสอบและยังได้ค่าตอบแทนนำมาใช้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน


ไฟล์การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตน

ด้านการปฏิบัติตน4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *