ประเมินครูผู้ช่วย ว26

จิตวิญญาณความเป็นครู ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตน

ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตน


จิตวิญญาณความเป็นครู

ประเมินครูผู้ช่วย ว26 เกณฑ์ใหม่ล่าสุด


๕.๑ การเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา        

  • ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  เต็มเวลา เข้าสอนตรงเวลาและปล่อยนักเรียนตามเวลา ดังข้อมูลกราฟแสดงการเข้าสอนตรงเวลาและออกตรงเวลา ข้อมูลได้มาจากการใช้แบบสอบถามนักเรียนจำนวน ๑๓๓ คน ใน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๕.๒ การตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดี ๆให้กับผู้เรียน  

  • ข้าพเจ้ารู้และตระหนักในหน้าที่ของครู โดยที่ข้าพเจ้าศึกษาหนังสือเรียนจากหลาย ๆ สำนักพิมพ์ เช่นสำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จากนั้นนำความรู้ที่ได้มาสรุปเป็นคำพูดของตนเองให้เนื้อหามีความกระชับเข้าใจง่ายและมีความถูกต้อง การเข้าร่วมอบรมในด้านเกี่ยวกับวิชาที่ตนเองได้สอน เช่นวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้น ม.ต้น

๕.๓ การสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคน

  • ข้าพเจ้าให้ความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้กับผู้เรียนทุกคน เพื่อให้นักเรียนไม่เกิดความน้อยใจ หรือมีคติที่ไม่ดีต่อข้าพเจ้า นักเรียนทุกคนได้ใช้อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ครบทุกคน หากมีอุปกร์ใดชำรุดข้าพเจ้าจะนำอุปกรณ์สำรองมาเปลี่ยนให้ทันที การแบ่งงานให้นักเรียนทำเท่า ๆ กัน เช่นการจัดเวรทำความสะอาดห้องเรียน การออกเสียงเลือกหัวหน้าห้อง

๕.๔ การรู้จักให้อภัย ปราศจากอคติช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ ตามศักยภาพ ความสนใจหรือความตั้งใจ

  •  ข้าพเจ้าส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์โดยเสมอหน้าโดยการอบรมเสริมทักษะความรู้ และลักษณะนิสัยที่ดีงามแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ศักยภาพ ความสนใจหรือความเต็มใจ การเปิดกิจกรรมชุมนุม สอวน.คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัด เช่น กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ

๕.๕ การเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลา        

  • ข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งให้กับนักเรียนทุกคนได้ตลอดเวลา เช่นนักเรียนที่มีปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาเกี่ยวกับความรักในวัยเรียน ปัญหาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งกันภายในชั้นเรียน ดูแลและให้คำปรึกษานักเรียนที่มีผลการเรียน o และ ร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตอบคำถามนักเรียนและผู้ปกครองผ่านทางแฟนเพจของทางโรงเรียน

๕.๖ การจัดกิจกรรมส่งเสริม การใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน

  • ข้าพเจ้านำกระบวนการ การจัดการเรียนรู้การคิดเชิงออกแบบศาสตร์การสอนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ Design Thinking in Education มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองบนคลังข้อมูลอินเทอร์เน็ต การจัดกิจกรรมวิธีการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง

๕.๗ การทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน     

  • ข้าพเจ้าทุ่มเทเสียสละเวลาในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้นำกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E ศึกษาเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น การจัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อการสอนในการใช้ในกิจกรรมภายในห้องเรียน

ไฟล์จิตวิญญาณความเป็นครู ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตน

ด้านการปฏิบัติตน5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *