ประเมินครูผู้ช่วย ว26

ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการชั้นเรียน

ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน


การบริหารจัดการชั้นเรียน

ประเมินครูผู้ช่วย ว26 เกณฑ์ใหม่ล่าสุด


๒.๑ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียน     

  • การจัดสภาพห้องเรียนและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดสภาพห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเน้นหลักของความสะอาด มีความปลอดภัย มีอุปกรณ์ไว้สำหรับทำความสะอาดห้องเรียนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง มีการจัดทำบอร์ดความรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

๒.๒ การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน   

  • ข้าพเจ้าจัดทำข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล มีการจัดทำระเบียนสะสมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนโดยประเมินผลจากแบบประเมินตนเอง (SDQ) ออกเยี่ยมบ้านและติตตามนักเรียนเป็นรายบุคคลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ปกครองในการให้คำปรึกษา

๒.๓ การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม 

  • ข้าพเจ้าได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมภายในชั้นเรียนให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่นการจัดกิจกรรมการนั่งสมาธิ การเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ ครู และผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง สร้างความสามัคคี

ไฟล์ ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการชั้นเรียน

ด้านการปฏิบัติงาน2

One thought on “ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการชั้นเรียน

  • ธิติมา ผาวังยศ

    ขอบคุณค่ะ

    Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *