ประเมินครูผู้ช่วย ว26

ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน

ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน


1. การจัดการเรียนการสอน

ประเมินครูผู้ช่วย ว26 เกณฑ์ใหม่ล่าสุด


๑.๑ การนำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้

 • การนำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้นำนำมาใช้จัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่

๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร

 • การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญข้าพเจ้าได้ศึกษา ตัวชี้วัด จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา เพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดทำแผนการเรียนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ         

 • ข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้ ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน เช่น เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทำจริง

๑.๔ การเลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้         

 • ข้าพเจ้าใช้เทคโนโลยีการศึกษาทำให้การเรียนการสอนมีความหมายมากขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้กว้างขวาง เรียนได้เร็วขึ้น ทำให้ผู้สอนมีเวลาให้ผู้เรียนมากขึ้น

๑.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย     

 • ข้าพเจ้าได้วัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการวัดที่หลากหลาย โดยคำนึกถึงเวลาที่ใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการวัดและประเมินผล

๑.๖ คุณภาพของผู้เรียน

      ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

      ๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน         

 • การเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการตามวัย มีสมรรถนะที่สำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนได้ตั้งไว้

ไฟล์ ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน

ด้านการปฏิบัติงาน1

 

One thought on “ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน

 • กนกวรรณ

  เป็นข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินได้

  Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *