กรุณาเปิดเสียง

นิทรรศการครูผู้ช่วยออนไลน์
8.5/10
สื่อการสอน
ชิ้นงานนักเรียน 1
ชิ้นงานนักเรียน 2

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม. 3 วิธีการสอนตามโมเดลไวฒิชุดโมเดล –> LINK

บทเรียนออนไลน์วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 คลิกลิงค์เพื่อเข้าสู่บทเรียน –> LINK

บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณ ม.3 คลิกลิงค์เพื่อเข้าสู่บทเรียน –> LINK

บทเรียนออนไลน์วิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ คลิกลิงค์เพื่อเข้าสู่บทเรียน –> LINK