วิทยาการคำนวณ ป.1 เนื้อหาที่ 4.1 การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี

วิทยาการคำนวณ ป.1 เน

Read more

วิทยาการคำนวณ ป.1 เนื้อหาที่ 2 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ

วิทยาการคำนวณ ป.1 เน

Read more