เอกสารส่งวิชาการ

วิจัย 5 บทเอกสารส่งวิชาการ

วิจัยในชั้นเรียน 2020 การพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บไซต์ เรื่องข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธัญบุรี

วิจัยในชั้นเรียน การ

Read More
ประชาสัมพันธ์เอกสารส่งวิชาการ

รายงานผลการเข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

รายงานผลการเข้าร่วมอ

Read More