การประเมินผลการปฎิบัติงาน ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ว23) (1)

ประวัติผู้รับการประเมิน

ด้านที่ 1 ตอนที่ 1 (3 ด้าน 15   ตัวชี้วัด)

ด้านที่ 1 ตอนที่ 2 (ข้อตกลงในการพัฒนางานฯ)

ด้านที่ 1 ตอนที่ 3 (การประเมินการปฎิบัติตนฯ)

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลด้านประวัติส่วนตัว

รูปภาพประกอบ หัวข้อ การสร้างและพัฒนาหลักสูตร

รูปภาพประกอบ หัวข้อ ออกแบบการจัดการเรียนรู้

รูปภาพประกอบ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

รูปภาพประกอบ หัวข้อ สร้างหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

รูปภาพประกอบ หัวข้อ วัดและประเมินผลการเรียนรู้

รูปภาพประกอบ หัวข้อ ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา

รูปภาพประกอบ หัวข้อ จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

รูปภาพประกอบ หัวข้อ อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา

ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการ

ข้อตกลง PA

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

วิธีดำเนินการให้บรรลุผล

ผลลัพธ์การพัฒนา