วิจัย 5 บท

วิจัย 5 บทเอกสารส่งวิชาการ

วิจัยในชั้นเรียน 2020 การพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บไซต์ เรื่องข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธัญบุรี

วิจัยในชั้นเรียน การ

Read More
วิจัย 5 บท

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2016 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธัญบุรี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิ

Read More
วิจัย 5 บท

วิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

บทคัดย่อ นายวุฒิชัย 

Read More
วิจัย 5 บท

วิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ชื่อเรื่อง          

Read More
วิจัย 5 บท

วิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

บทคัดย่อ วุฒิชัย  แม

Read More