แบบประเมินสื่อการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563

แบบประเมินสื่อการสอนครูวุฒิชัย

วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1

วิชาวิทยาการคำนวณ ม.3

วิชาโปรแกรมหุ่นยนต์ ม.5