กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) นักเรียนชั้น ม.1

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) นักเรียนชั้น ม.1

การแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน มีจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดจบอย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างมีขั้นตอน 

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มี 6 ขั้นตอน 

  1. ระบุปัญหา (Problem Identification)
  2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Related Information Search)
  3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design)
  4. วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development)
  5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Testing, Evaluation and Design Improvement)
  6. นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Presentation)

1. ระบุปัญหา (Problem Identification) เป็นส่วนของการที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับปัญหา เพื่อที่จะได้ข้อมูล มาใช้เพื่อกำหนดขอบเขตของปัญหาเพื่อที่จะนำไปสู่การหาแนวทางในการแก้ปัญหา

2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Related Information Search) เป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการทางต่าง ๆ และสรุปเป็นแนวคิดที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

ในการรวบรวมข้อมูลทำได้หลายวิธี เช่น
– การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
– สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ
– การลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตนเอง
– วิธีการอื่น ๆ

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงทรัพยากร ข้อจำกัดและเงื่อนไขตามสถานการณ์ที่กำหนด

4. วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development) เป็นการกำหนดลำดับขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ แล้วลงมือสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Testing, Evaluation and Design Improvement) เป็นการทดสอบและประเมินการใช้งานของชิ้นงานหรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด

6. นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Presentation) เป็นการนำเสนอแนวคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาของการสร้างชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการ ให้ผู้อื่นเข้าใจและได้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป

 

อ้างอิง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)” สำหรับนักเรียนชั้น ม.1, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *